BETH SY'N NEWYDD

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn cynnal astudiaeth genedlaethol o’r modd y mae cynghorau’n ariannu gwasanaethau’r trydydd sector.

Galwad am dystiolaeth

Byddem yn croesawu barn a thystiolaeth gan fudiadau’r trydydd sector a grwpiau neu unigolion eraill â diddordeb ynghylch sut y mae cynghorau’n ariannu gwasanaethau’r trydydd sector.

Bydd eich barn yn helpu i lywio’r astudiaeth ac ateb y cwestiwn cyffredinol, sef: A yw cynghorau’n comisiynu gwasanaethau’r trydydd sector yn effeithiol?

Sut mae ymateb i’r alwad hon am dystiolaeth

Gallwch ymateb drwy:

1.Glicio ar y ddolen gyswllt hon am ein harolwg ar-lein

2.Gallwch anfon eich ymatebion drwy ebost (ar ffurf dogfennau Word yn ddelfrydol) i’r cyfeiriad canlynol: astudiaethau.cyngor@archwilio.cymru

3.Gellir postio ymatebion sydd ar ffurf copi papur at: Tîm prosiect trydydd sector, Swyddfa Archwilio Cymru, 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9LJ

Byddwn yn cydnabod yr holl ymatebion i’r alwad hon am dystiolaeth gan ddefnyddio’r manylion cyswllt a roddwyd gennych.

Dyddiad cau

Dylech anfon eich ymateb i’r alwad hon am dystiolaeth erbyn 7 Mawrth 2016.

Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r alwad hon am dystiolaeth neu ynglŷn â sut i baratoi ymateb, ebostiwch astudiaethau.cyngor@archwilio.cymru

Gwybodaeth pellach

Gellir darllen fwy am y alwad hon am dystiolaeth a’r astudiaeth. 

****

Mae Medrwn Môn, y Cyngor Gwirfoddol Sirol ar Ynys Môn, yn edrych am ddau berson cymwys i’r swyddi canlynol:

Swyddog Ymgysylltu i’r Panel Dinasyddion a ariennir gan Y Loteri Fawr hyd at

31 Mawrth 2017.

Swydd 22 awr - Cyflog Pwynt 26 – £22937 (pro rata)

Swyddog Cefnogi Prosiect Linc Cymunedol Môn a ariennir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr hyd at 31 Mawrth 2016.

Swydd 30 awr - Cyflog Pwynt 22 - £20253 (pro rata)

Mae'r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg a'r Saesneg ar lafar ac yn ysgrifenedig yn hanfodol i'r ddwy swydd.

Am fwy o wybodaeth edrychwch ar safle we Medrwn Môn: www.medrwnmon.org/swyddi

Dyddiad cau i’r ddwy swydd: dydd Mercher, 11 Tachwedd 2015

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â: John R Jones neu Siân C Purcell,

Prif Swyddogion ar y cyd, Medrwn Môn, Neuadd y Dref, Sgwâr Bulkeley, Llangefni LL77 7LR

Ffôn: 01248 724944

(This is an advertisement for a Citizen Panel Engagement Officer (22 hours) and Môn Community Link Support Officer (30 hours) with Medrwn Môn - for which the ability to communicate verbally and in writing in English and Welsh is essential for both posts).

*

Ymchwiliad i Gwasanaethau Bysiau a Thrafnidiaeth Gymunedol yng Nghymru

Mae Pwyllgor Menter a Busnes Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar hyn o bryd yn cynnal ymchwiliad i wasanaethau bysiau a thrafnidiaeth gymunedol yng Nghymru.

Mae’r Pwyllgor am glywed eich barn ar yr effaith gymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd mae unrhyw newidiadau diweddar wedi cael ar lefelau gwasanaethol.

A fyddech mor garedig a llenwi’r arolwg yn y linc isod er mwyn ein cynorthwyo ni i ddeall eich barn.

https://www.surveymonkey.com/r/bysiau-a-thrafnidiaeth-gymunedol-cymru

Bydd yr arolwg yn rhedeg hyd at diwedd mis Hydref 2015.

*******

Lleisiau Lleol - Cronfa'r Loteri Fawr

Dyfarnwyd £983,973 i Medrwn Môn i reoli portffolio o 9 o gynlluniau dros gyfnod o 4 mlynedd i helpu rhoi llais cryfach i gymunedau Cymru.  Cliciwch yma i ddarllen y datganiad.

***********************************************************************

Awyrlu Brenhinol y Fali

Cyhoeddodd Awyrlu Brenhinol y Fali eu bod mewn partneriaeth â Medrwn Môn er mwyn targedu eu cymorth i anghenion yr Ynys.  Mae'r Awyrlu'n rheoli ffynhonnell elusennol a weinyddir ganddynt mewn ymgynghoriad â Medrwn Môn i ardaloedd o angen ar Ynys Môn.  Mwy o fanylion i ddilyn.

*******************************************************************************

Llywodraethu Da

Cliciwch yma i ddarllen dogfen WCVA ar Strategaeth, cynllunio a monitro (yn y Saesneg).   Cliciwch yma i ddarllen dogfen WCVA ar Gefnogi Ymddiriedolwyr (yn y Saesneg).

***************************************************************************************

Cod Ymarfer Llywodraethu i'r Trydydd Sector - canllaw i lywodraethu da.  Cliciwch yma i ddarllen y canllaw a ddatblygwyd gan Voluntary Action, Merthyr Tudful.        

 ******************************************************************************

 


Medrwn Môn ar facebook

Dan Do Môn - rhifyn Ebrill 2015

*****************************

Adroddiad Blynyddol Medrwn Môn 2013 - 2014

Cliciwch yma i lawrlwytho Adroddiad Blynyddol Medrwn Môn 2013 - 2014.

******************************

Ffôn 01248 724944  Ffacs 01248 750149 - Gwadiad | Cysylltwch â ni | Help

Rhif Cofrestredig y Cwmni: 4197934  Rhif Elusen 1088828

Valid css logo
Valid xhtml logo
Logo buddsoddwyr mewn pobl