Swyddi

Swyddi

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth am gyfleoedd swyddi sydd ar gael yn Medrwn Môn a'r Trydydd Sector ar Ynys Môn.

*******

Swydd gyda Cymunedau Digidol Cymru

5 diwrnod i ymgeisio

Mae cyfle swydd arbennig wedi codi yng Ngogledd Cymru.

Mae’r Ganolfan Cydweithredol Cymru yn chwilio am Gynghorydd Cynhwysiant Digidol yn Ogledd-ddwyrain Cymru

https://cymru.coop/gyrfaoedd/ad-swydd/cynghorydd-cynhwysiant-digidol-cymunedau-digidol-cymru/


***************

Sefydliad Elusennol yw Digartref Cyf. a gafodd ei sefydlu i ddarparu gwasanaethau atal digartrefedd

Mae Digartref eisiau recriwtio staff brwdfrydig a phrofiadol ar gyfer y swyddi canlynol:

 Gweithiwr Dysgu am Oes  – Caergybi, Ynys Môn

Cyflog £17,802 – £19,126 pro rata (Pwyntiau 19-21) (30 awr yr wythnos)

 Byddai disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar:

·         Cymhwyster addas e.e. NVQ Lefel 3 mewn Addysg a Hyfforddiant i Oedolion neu gyfateb

·         Profiad o weithio gydag oedolion ifanc nad ydynt  mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET)

·         Sgiliau gwaith grŵp, hwyluso a chyfathrebu ardderchog

·         Empathi a dealltwriaeth o rai sy’n ddigartref neu mewn perygl o ddod yn ddigartref

·         Cefnogi defnyddwyr gwasanaeth i fynychu digwyddiadau

·         Gallu gyrru a chael mynediad at gar, sydd yn hanfodol


 Gweithiwr Cyngor ag Ailsefydlu – Dros Ynys Mon ag ardaloedd yng Ngwynedd

Cyflog £17,802 – £19,126 pro rata (Pwyntiau 19-21) (23 awr yr wythnos)

Bydd disgwyliad i ddeiliad y swydd darparu ar-alwad lle fydd taliad ychwanegol yn cael ei wneud

 Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar:

·         Yn gymwysiedig neu profiadol e.e. Cyngor addas, Tai, digartrefedd, ieuenctid a chymuned, neu cymhwyster Gofal Cymdeithasol, neu o leiaf tair mlynedd o brofiad gwaith cysylltiedig

·         Gwybodaeth ymarferol o budd-daliadau Lles

·         Profiad darparu gwasanaethau cynllunio llwybrau sy’n canolbwyntio ar unigolyn ar gyfer pobl sy’n ddigartref

·         Agwedd hyblyg i waith a’r gallu i weithio oriau anghymdeithasol

·         Cael empathi a dealltwriaeth o’r rhai sydd wedi eu effeithio gan, neu mewn perygl o, digartrefedd

·         Sgiliau cyfathrebu ardderchog

·         Gallu gyrru a chael mynediad at gar, sydd yn hanfodol.

 Pecyn Tâl y Cwmni

·         25 diwrnod o wyliau blynyddol (yn codi i 28) + gwyliau banc (pro rata).

·         Cynllun pensiwn y cwmni (os ydych yn cwrdd ag amodau cymhwyster y cynllun). 

 Mae’r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg, neu ymrwymiad i ddysgu yn ofyniad hanfodol ar gyfer y swydd.

 I gael ffurflen gais cysylltwch â:

Annette Greenough, Gweinyddwr trwy ffonio 01407 761653 neu e-bostio hr@digartrefynysmon.co.uk

Neu ewch i’n gwefan www.digartref.co.uk

 Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais: 5pm ar 20 Gorffennaf 2017


I sicrhau gwasanaethau effeithiol o safon, mae Digartref yn dymuno recriwtio staff brwdfrydig a phrofiadol ar gyfer y swydd canlynol 

Rheolwr Prosiectau Atal Digartrefedd – Caergybi, Ynys Môn

Cyflog £27,053 - £28,636 pt 32-34  (37 awr yr wythnos) hefyd Ar Alwad (cynigir tâl ychwanegol)

Disgwylir i ddeilydd y swydd reoli a datblygu ymhellach wasanaethau atal digartrefedd o safon, a darparu cefnogaeth a chyfarwyddyd dydd i ddydd i’r Tîm Atal Digartrefedd.

Yn ogystal, bydd angen i ddeilydd y swydd gysylltu’n effeithiol gydag ystod o sefydliadau allanol a chyfrannu at reolaeth strategol y sefydliad. 

Yn ddelfrydol disgwylir i’r ymgeiswyr feddu ar:

·         Wybodaeth a dealltwriaeth ymarferol am ddeddfwriaeth Digartrefedd yng Nghymru

·         Profiad o reoli staff

·         Profiad o reoli prosiectau cysylltiedig

·         Profiad o ddatblygu gwasanaethau cysylltiedig

 Pecyn Tâl y Cwmni

·         25 diwrnod o wyliau blynyddol (yn codi i 28) + gwyliau banc.

·         Cynllun pensiwn y cwmni (os ydych yn cwrdd ag amodau cymhwyster y cynllun). 

Mae’r gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg, neu ymrwymiad i ddysgu yn ofyniad hanfodol ar gyfer y ddwy swydd.

I gael ffurflen gais cysylltwch â:

Annette Greenough, Gweinyddwr trwy ffonio 01407 761653 neu e-bostio hr@digartref.co.uk 

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais: 5pm Dydd Gwener ar 28 Gorffennaf  2017

Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal ar Dydd Llyn 14 Awst 2017

*********
Swyddi gyda Shine

Gweler y dolennau isod:

*********

Shelter Cymru 

Swydd                         Cynghorydd ar Ddyled

Lleoliad:                      Gogledd Cymru

Cyflog:                        £22,526 y flwyddyn

Oriau:                          35 awr yr wythnos

Contract:                  Cytundeb penodedig o 2 flynedd 

 Ceisiadau

 Am drafodaeth pellach a ffurflen gais, cysylltwch â Swyddle ar 029 2030 2182 neu post@swyddle.cymru

 

 

  

 

 

Ffôn 01248 724944  Ffacs 01248 750149 - Gwadiad | Cysylltwch â ni | Help

Rhif Cofrestredig y Cwmni: 4197934  Rhif Elusen 1088828

Valid css logo
Valid xhtml logo
Logo buddsoddwyr mewn pobl
Ebost:
Allweddair:
Gyrrwch y cyfrinair