Bwletinau NewyddionEleni bydd y gynhadledd flynyddol Anabledd Dysgu Cymru, Shine !, yn cael ei gynnal ar 25 a 26 Tachwedd, 2014 yng Nghasnewydd, De Cymru. Byddwn yn canolbwyntio ar y thema o gyrraedd ein potensial ac yn dathlu cyflawniad a llwyddiant ym mywydau pobl ag anabledd dysgu. Bydd gennym gymysgedd fywiog o weithdai, siaradwyr a drama rhyngweithiol a llawn gwybodaeth yn edrych ar bynciau fel:

· Ffyrdd y plant, pobl ifanc ac oedolion i gyrraedd eu potensial

· Pa wasanaethau y gellir ei wneud i helpu pawb i gyrraedd eu potensial

· Sut y gall pobl ei gyflawni mewn cyflogaeth a dysgu

· Sut y gall teuluoedd a chymunedau yn cefnogi plant, pobl ifanc ac oedolion i gyrraedd eu potensial

· Sut mae cynhwysiant yn grymuso pobl i gyrraedd eu potensial.

Gallwch glicio yma i weld y daflen lawn a cliciwch yma am y ffurflen archebu. Am ragor o wybodaeth ewch i'n gwefan.

Os hoffech fwy o wybodaeth am y gynhadledd neu i archebu eich lle, cysylltwch â Harriett ar 02920 681161 neu e-bost ati yn harriett.johnson@ldw.org.uk.

**************

Cefnogwch Ymgyrch Tenovus 'Bucket for Boobs'

A wnewch chi ddangos eich cefnogaeth ar gyfer cleifion Cancr y Fron yng Nghymru?

Cynhleir y 'Bucket for Boobs'  ym mis Hydref a gyda'ch cefnogaeth chi, gallwn helpu mwy o bobl yr effeithir arnynt gan ganser y fron yng Nghymru.

Cyfrannwch eich amser drwy gofrestru fel Cydlynydd Casglu yn ein 'Bucket for Boobs' ar gyfer casgliadau a helpu i wneud gwahaniaeth go iawn!

Cofrestrwch heddiw - Ffoniwch 029 2076 8863 neu ewch i:

tenovus.org.uk/bucketforboobs

********

Gofalwyr gwirfoddol yn gymwys i gael brechiad ffliw am ddim

Bydd pobl sy’n cynnig gofal yn wirfoddol yn gymwys i gael y brechlyn ffliw tymhorol am ddim yr hydref hwn.

Mae’r newid yn effeithio ar yr unigolion hynny sy’n gwirfoddoli ac nad ydynt yn cael eu talu i ddarparu gofal cyson i un neu fwy o bobl oedrannus, anabl neu fregus fel rhan o sefydliad.

Gallai gofalwr sydd â’r ffliw basio’r haint i rywun yn ei ofal, gan beryglu ei les, gan fod pobl hŷn a’r rheini sydd eisoes â chyflyrau iechyd yn fwy tueddol i ddioddef o gymhlethdodau’r ffliw.

Gall gwirfoddolwyr sy’n gweithio ym maes gofalu ar ran sefydliad gael y brechlyn trwy fynd â llythyr gan eu sefydliad yn cadarnhau eu cymhwyster at eu meddyg teulu.

Mae pobl sy’n gofalu’n wirfoddol ond heb fod yn rhan o sefydliad - er enghraifft y rheini sy’n gofalu am berthynas neu ffrind - hefyd yn gymwys ar gyfer brechiad dim ond iddynt ddweud wrth eu meddyg teulu eu bod yn ofalwyr.

Yn ogystal â gofalwyr, cynigir brechiad am ddim yn erbyn ffliw tymhorol yng Nghymru i bobl 65 oed ac hŷn, pobl â chyflyrau iechyd sy’n golygu eu bod yn fwy tebygol o ddioddef cymhlethdodau o’r ffliw, gweithwyr iechyd rheng flaen a menywod beichiog. Argymhellir brechu gweithwyr gofal cymdeithasol sy’n dod i gysylltiad uniongyrchol â chleientiaid rhag y ffliw hefyd, a chyfrifoldeb y cyflogwr yw darparu hyn.

Mae plant sy’n ddwy, tair a phedair oed, a’r rheini ym mlwyddyn ysgol 7, hefyd yn gymwys i gael y brechlyn ffliw a chwistrellir yn y  trwyn.

Symptomau nodweddiadol y ffliw, y maent fel arfer yn dechrau’n  sydyn, yw twymyn, teimlo’n oer, pen tost, peswch, gwynegon a blinder. Lledaenir y firws ffliw fel arfer yn y diferion bach o boer sy’n cael eu peswch neu disian i’r atmosffer gan berson sydd wedi’i heintio. Gall cyswllt uniongyrchol â dwylo sydd wedi’u heintio â’r firws ledu’r haint hefyd.

Gall pobl â symptomau’r ffliw nad oes ganddynt gyflyrau iechyd eraill drin eu hunain gartref gyda meddyginiaethau dros y cownter a dylent gyfyngu ar gyswllt â phobl eraill er mwyn osgoi lledu’r haint.

Dylai unrhyw un sy’n pryderu am ei iechyd gysylltu â’i feddyg teulu neu Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47.

Mae rhagor o wybodaeth am y ffliw ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/888/page/43745

************

Gweler isod fanylion am gyllid craidd a hyfforddiant am ddim i elusennau sy'n ymnweud ag iechyd 

2015 GSK IMPACT Awards - Core funding and free training for health charities

GSK’s IMPACT Awards reward charities that are doing excellent work to improve people’s health. Organisations must be at least three years old, working in a health-related field in the UK, with income between £25,000 and £2 million. Up to 20 awards will be made ranging from £3,000 to £40,000 plus free training valued at up to £6,000. Organisations will also have a film made, receive help with press and publicity and be given a set of promotional materials.

To apply or to view winners’ films go to: www.kingsfund.org.uk/gskimpactawards

Closing date: 19 September 2014

*************

Gwahoddir chi i arddangosfa ffotograffig a derbyniad min nos fel rhan o'n gwaith i wella gofal dementia yn ein hysbytai - Dydd Llun 22ain Medi, 6.30pm – prif gyntedd, Ysbyty Gwynedd

Mae BIPBC mewn partneriaeth â Chymdeithas Ffotograffig Gogledd Cymru (NWPA) yn cynnal yr arddangosfa ffotograffig hon o ffotograffau tirweddau lleol yng Ngogledd Cymru.  Profwyd bod hyn yn helpu â synnwyr cyfeiriad, ar gyfer cleifion sy'n cael eu derbyn i wardiau cyffredinol, ac sydd â dementia.  Bydd yr arddangosfa'n cynnwys mwy na 100 o ffotograffau sydd wedi cael eu rhoi yn garedig gan aelodau NWPA, yn ogystal â cheisiadau ein cystadleuaeth staff, a bydd staff y ward yn gallu  dewis y lluniau maent yn dymuno eu harddangos yn eu hardaloedd ward.

Bydd enillydd y gystadleuaeth staff yn cael ei gyhoeddi/chyhoeddi yn y digwyddiad a bydd cyfle i fwynhau lluniaeth a chymryd rhan mewn raffl i godi arian ar gyfer y gronfa dementia i barhau â'r gwaith sydd ar y gweill i wella gofal dementia. 

Buasem wrth ein bodd petaech yn gallu ymuno â ni a chefnogi'r digwyddiad pwysig hwn.  A fyddech cystal â chofrestru eich presenoldeb erbyn dydd Mercher 17eg Medi trwy;

Claire.Brennan@wales.nhs.uk / 01248 384384 est 5623

****

Cliciwch ar y linciau isod i weld taflenni gwybodaeth Canllawiau Gwrth-Fwlio a phosteri yn cynnig cyngor i rieni, gofalwyr a phlant ar beth i’w wneud os yw plentyn yn cael ei fwlio.

***********

Annog grwpiau cymunedol i ymgeisio am arian 

Mae cynllun newydd yn cael ei lansio er mwyn taro troseddwyr lle mae’n eu brifo fwyaf – yn eu pocedi – a hynny er mwyn helpu grwpiau cymunedol yng Ngogledd Cymru.

Bydd arian a atafaelwyd gan droseddwyr yn cael ei ddefnyddio er mwyn creu cronfa o arian a fydd ar gael i sefydliadau sy’n mynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol ac sy’n brwydro yn erbyn trosedd ac anrhefn.

Yn dilyn cyfnod prawf llwyddiannus y llynedd mae’r cynllun yn cael ei sefydlu gan Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru Winston Roddick CB QC, Heddlu Gogledd Cymru ac Ymddiriedolaeth Heddlu Gogledd Cymru a’r Gymuned (PACT).

Bydd cyfanswm o £42,000 ar gael gyda £3,000 yr un ar gyfer dau grŵp ym mhob sir a £6,000 ar gael i grŵp sy’n gweithredu ledled Gogledd Cymru.

Mae’r fenter Eich Cymuned, Eich Dewis – y cyfeirir ati fel y Gronfa Cyllideb Cyfranogol yn cael ei hariannu’n rhannol gan yr arian sy’n cael ei adfer drwy’r Ddeddf Elw Trosedd gan ddefnyddio arian sy’n cael ei atafaelu gan droseddwyr gyda’r gweddill yn dod gan y Comisiynydd.

Mae grwpiau cymunedol yn cael eu hannog i ymgeisio rhwng 8 Medi a 10 Hydref drwy ddefnyddio’r ffurflen sydd ar gael ar wefan Heddlu Gogledd Cymru a Chomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru.

Mae’r ffurflen gais ar gael ar wefan Heddlu Gogledd Cymru  drwy’r linc yma http://www.north-wales.police.uk/news__appeals/latest_news/participatory_budgeting_scheme.aspx?lang=cy-gb

Y dyddiad cyntaf ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw dydd Llun yr 8fed o Fedi. Dyddiad cau y cynllun yw 5pm ar y 10fed o Hydref.

Rhaid i ymgeiswyr fod yn sefydliadau gwirfoddol, yn grŵp cymunedol neu elusen sy’n gweithio yng Ngogledd Cymru. Ni dderbynnir ceisiadau gan gyrff sector gyhoeddus.

*************************

 

 

Gofynnir byth a hefyd i’r trydydd sector wneud mwy a mwy, ond gofynnir i ni wneud hyn â llai a llai o gyllid – a cheir cryn gystadlu am yr arian sydd ar gael.
 
Dyma lle daw gynhadledd gyllido trydydd sector Cymru iddi. Byddwn yn edrych ar ffyrdd y gallwn gynorthwyo’ch grŵp i wella ceisiadau am gyllid, p’un ai ydych yn codi arian o ymddiriedolaethau, busnesau, y Gronfa Loteri Fawr, Ewrop neu’n ceisio dod o hyd i ffordd newydd o gynyddu rhoddion gan eich cefnogwyr.
 
Byddwn yn clywed gan Michael Norton OBE, ‘entrepreneur cymdeithasol wrth reddf’, ar godi arian yn arloesol, Paul Streets o Sefydliad Lloyds Bank a fydd yn edrych ar yr heriau a wynebir gan y grwpiau maent yn eu cyllido a Simi Epstein o Hosbis Plant Tŷ Gobaith a fydd yn dangos y ffordd maent wedi newid ffocws eu hymdrechion codi arian i wella eu ceisiadau.
 
A cheir detholiad o 22 o weithdai ar y canlynol:

  • Codi arian yn ddigidol
  • Gwella’ch cais i’r Gronfa Loteri Fawr
  • Codi arian torfol
  • Gofyn i fusnesau am gymorth
  • Cydweithio
  • Mesur a chyfathrebu effaith

A llawer mwy ar ben hynny.
 
Os ydych yn ddi-hyder wrth fynd at ddarpar gyllidwyr, dyma lle gallwch ddysgu i dynnu sylw at eich cais ymysg ceisiadau eraill.


Darllenwch y rhaglen lawn a chadw lle yma.  

*************

Holiadur CCTV Ynys Môn 

Gweler isod linc ar gyfer yr holiadur ar farn y cyhoedd ar CCTV yr Ynys.  Gofynnwyd i CAB gan y Bwrdd (sy'n cynnwys Cynghorau Tref, Awdurdod Lleol, Swyddogion Diogelwch Cymunedol a Heddlu Gogledd Cymru) i ddarparu holiadur annibynnol o farn ein trigolion.

surveymonkey.com/s/moncctv

******************

Ynglŷn ag:   Anghydraddoldeb, gwahaniaethu a greddf am degwch.  

‘Mae cydraddoldeb yn ymwneud â sicrhau fod cyfle cyfartal gan bawb i wneud y gorau o'i fywyd a'i ddoniau. Mae a wnelo fo hefyd â’r gred na ddylai neb fod â llai o gyfleoedd mewn bywyd oherwydd ble cafodd ei eni, beth neu bwy oedd pan gafodd ei eni, yr hyn mae’n credu ynddo neu unrhyw anabledd sydd ganddo. Mae’r maes cydraddoldeb yn cydnabod fod rhai grwpiau o bobl sydd â nodweddion penodol, e.e. hil, anabledd, rhyw a rhywioldeb, wedi wynebu gwahaniaethu yn hanesyddol’ (Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol)

Dros y 15 mlynedd ddiwethaf bu Rhwydwaith Cydraddoldeb Hiliol Gogledd Cymru, a esblygodd maes o law yn Rhwydwaith Cydraddoldeb Rhanbarthol Gogledd Cymru (NWREN), yn gweithio i ddileu gwahaniaethu a datblygu cymdeithas fwy cyfartal lle mae llai o ragfarnu.

Yn sgil y newidiadau a gyflwynwyd o dan y Ddeddf Cydraddoldeb newydd, mae ystyr ehangach i gydraddoldeb bellach. Yn hyn o beth, mae’n amhosib i unrhyw sefydliad unigol feddu ar ddigon o wybodaeth a phrofiad i wneud cyfiawnder â'r naw maes cydraddoldeb (nodweddion gwarchodedig) sy’n rhan o’r Ddeddf. 

Ni all NWREN frwydro dros holl amrywiaeth y meysydd hyn ar ei ben ei hun.  Mae ystod anhygoel o arbenigedd  eisoes yn bodoli yn y sector gwirfoddol, a gellir cyflawni llawer mwy drwy gydweithio.  Ni all un sefydliad yn gweithio ar ei ben ei hun fyth lwyddo i gael y gwerth ychwanegol hwnnw a ddaw yn sgil cydweithio.

Mae Cronfa’r Loteri Fawr yn ariannu prosiect aml haenog o’r enw ‘Pobl a Lleoedd’.  Bydd yr arian yn caniatáu i NWREN wneud  ei swyddfeydd yn fwy hygyrch; cyflogi gweithwyr cymorth i helpu pobl sy’n dioddef rhagfarn; cyflogi swyddogion i helpu dioddefwyr troseddau casineb a datblygu fforwm i sector gwirfoddol Gogledd Cymru. Y nod yw sefydlu partneriaethau cryf a chynaliadwy ar draws Gogledd Cymru erbyn diwedd y prosiect. Trwy fynd i’r afael â gwahaniaethu, cydweithio i gael arian a thynnu ar arbenigedd ein gilydd, rydym yn gobeithio rhoi terfyn ar ragfarnu a gwahaniaethu sy’n gallu achosi niwed parhaol ar adegau.

Diolch i arian Cronfa’r Loteri Fawr, mae gan NWREN y gallu a’r cyfle bellach i wireddu'r fenter hon.  Mae angen i sefydliadau o bob math gydymdrechu i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb.

Rhagwelir y bydd y Prosiect hwn yn rhoi llais cryfach i sefydliadau’r Trydydd Sector yng Ngogledd Cymru, ac yn bwysicach na hynny, yn grymuso’r bobl y caiff eu 'lleisiau' eu diystyru. Yn anuniongyrchol, bydd hefyd yn darparu tystiolaeth o’r 'bylchau' yn y gwasanaethau a gynigir i’r bobl hynny sydd ar gyrion eithaf cymdeithas yma yng Ngogledd Cymru. Cefnogwch y fenter bwysig hon os gwelwch yn dda.  

Gyda hyn oll mewn golwg a fyddai’n bosib i chi roi munud neu ddau i lenwi’r bonyn ymateb sydd wedi’i gynnwys gyda’r llythyr hwn a'i ddychwelyd at Susan Jones yn NWREN naill ai trwy e-bostio Susan@nwren.org neu, os yw’n well gennych, trwy ei bostio i'r cyfeiriad ar y bonyn ymateb.
Enw eich sefydliad: -

Eich swydd yn y sefydliad: -          

Manylion cyswllt:-

Gwasanaethau a ddarperir ac ym mha ardal -

Meini prawf ar gyfer cyfeirio cleient/defnyddiwr gwasanaeth:-

Os gwyddoch chi ddyddiad terfynu’r gwasanaeth, nodwch y dyddiad os gwelwch yn dda: -

Diddordeb mewn cydweithio:

 Diddoreb, ond angen mwy o wybodaeth:     Oes/Na

Fe hoffwn i drefnu cyfarfod  ?                                     Hoffwn/Na hoffwn

Dychwelwch at Susan Jones naill ai trwy bostio’r ffurflen hon at NWREN, y Ganolfan Gydraddoldeb, Ffordd Bangor, Penmaenmawr, Conwy LL34 6LF neu ei he-bostio at: susan@nwren.org  Rhif ffôn 01492 622233; Symudol: 07825440781.

*************************

Dydd Rhannu Sgiliau yn yr Ardd Goedwig Bangor

Pryd: Dydd Sul 13 Gorffennaf 11yb - 4yp

Lle: Gardd Goedwig Bangor

Mwy o wybodaeth http://www.farmgarden.org.uk/events/wales-events/bfg-skillshare--dydd-rhannu-sgiliau?view=Events

************************

Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd 2014-2020 - 

DIGWYDDIAD HANNER DIWRNOD AM DDIM 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

***********************

Gwirfoddolwr y Flwyddyn Cymru 2014 – mae’r dyddiad cau wedi’i ymestyn!

Ydym, rydym yn rhoi diwrnod neu ddau ychwanegol i chi gyflwyno eich enwebiadau ar gyfer Gwirfoddolwr y Flwyddyn Cymru 2014. Yn hytrach na dydd Gwener, y dyddiad cau newydd yw 5pm ddydd Iau 17 Ebrill 2014, felly gallwch gyflwyno eich enwebiad cyn dechrau gwyliau'r Pasg.

Rydyn ni’n sicr eich bod yn gwybod am grŵp neu unigolyn teilwng sy’n haeddu cael ei gydnabod gan weddill y sector. Dim ond i’ch atgoffa, dyma’r categorïau.

1)    Oedolyn – unrhyw wirfoddolwr sy’n 25 oed neu’n hŷn

2)    Person ifanc – unrhyw wirfoddolwr sydd o dan 25 oed

3)    Gwirfoddolwr gwyrdd – unrhyw un sy’n gwirfoddoli gyda mudiad neu brosiect amgylcheddol

4)    Ymddiriedolwr – ar gyfer unrhyw ymddiriedolwr, wrth gwrs

5)    Grŵp – ar gyfer dau neu fwy o bobl, boed yn grŵp anffurfiol neu’n un sydd wedi’i gyfansoddi’n ffurfiol.

6)    Rhyngwladol – yn newydd ar gyfer 2014, unrhyw un sydd wedi gwirfoddoli gyda phartneriaid neu fudiadau rhyngwladol yng Nghymru.

Mae pawb sy’n cael ei enwebu yn cael tystysgrif canmoliaeth, tra bydd yr enillwyr – hyd at dri ym mhob categori – yn cael gwahoddiad i seremoni wobrwyo arbennig yng Nghaerdydd fis Mehefin.

Peidiwch ag oedi. Penderfynwch pwy sy’n haeddu gwobr ac ewch ati i enwebu heddiw. Cewch wybod sut mae gwneud hynny yma.

****************
Amser I Siarad
Mae Mind Ynys Môn a Gwynedd yn cychwyn
gwasanaeth newydd iechyd meddwl a lles
y mis yma o’r enw Amser i Siarad. Mae’r
gwasanaeth yn rhoi y cyfle i chi:
• I siarad
• I gael gwybodaeth
• Gael cefnogaeth un i un
Dewch draw – mae’n wasanaeth cyfeillgar,
cyfrinachol ac yn rhad ac am ddim.
Byddwn ar gael yn y lleoliadau canlynol ar y
dyddiadau a’r amseroedd a benodwyd:
Llangefni, ASDA
8 Ebrill, 6 Mai, 3 Mehefin; 10yb-4yh
Caergybi, Canolfan JE O’Toole
10 Ebrill, 8 Mai, 5 Mehefin; 10yb-4yh
Pwllheli, ADSA
8 Ebrill, 15 Mai, 10 Mehefin; 12-4yh
Bangor, ASDA
9 Ebrill, 14 Mai, 11 Mehefin; 10yb-4yh
Am fwy o wybodaeth neu i wneud apwyntiad,
gallwch gysylltu â ni trwy ebost neu ar y ffôn
ar
Ebost: info@monagwyneddmind.co.uk
Ffôn: 01286 685279
******************
Rhifyn 4 - Gwneud y Cysylltiadau

Cliciwch yma i ddarllen rhifyn 4 o 8 o Gwneud y Cysylltiadau.

**********************
Mae Cruse Bereavement Care Cymru Gofal Mewn Galar yn gwahodd unigolion sydd â diddordeb ac sydd â sgiliau cymunedol ac arweinyddiaeth strategol a phrofiad ariannol i ymuno gyda Phwyllgor Ardal Gogledd Cymru fel Is-Drysorydd.

Er mwyn cael mwy o wybodaeth ac i gael sgwrs anffurfiol am rôl Is-Drysorydd y Pwyllgor Rheoli, cysylltwch gyda Trish ar 0844 561 7856 i drefnu galwad yn ôl gan ein Cadeirydd presennol.
Llinell Gymorth Genedlaethol: 0844 477 9400 E-bost: helpline@cruse.org.uk
Gwefan: www.crusebereavementcare.org.uk www.rd4u.org.uk
**********************


Crimebeat Gogledd Cymru

Galw ar bobl ifanc Gogledd Cymru!

Hoffech chi wneud gwahaniaeth yn eich cymuned? A oes gennych chi syniad da am brosiect atal trosedd fyddai'n helpu eich cymuned i fod yn ardal fwy diogel i fyw ynddi?

Os felly, hoffem glywed gennych.

Mae Trechu Trosedd eisiau cefnogi grwpiau ieuenctid rhwng 5 a 25 oed drwy roi grantiau o hyd at £500 iddynt i’w helpu wireddu eu syniad.

·        Meddyliwch am broblem, megis bwlio, fandaliaeth, graffiti neu unrhyw fater cymunedol arall a gweithgaredd fyddai’n helpu i’w leihau

·        Cwblhewch ein ffurflen gais syml

·        Anfonwch eich cais drwy ebost at: enquiries@crimebeatnorthwales.co.uk

Bydd Pwyllgor yr Uwch Siryfion yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi os ydych yn llwyddiannus.

Os ydych yn llwyddiannus yna bydd i fyny i chi wneud i’ch prosiect weithio.

Mae rhagor o wybodaeth am Trechu Trosedd ar gael ar ein gwefan www.crimebeatnorthwales.co.uk

************************************************

Sesiynau Galw Heibio OpenLearn RHAD AC AM DDIM mewn llyfrgelloedd Ynys Môn yn dod i fyny yr wythnos nesaf - (rhan o'r prosiect Ymestyn yn Ehangach yng Ngogledd Cymru)

Llyfrgell Amlwch - Dydd Mercher 12 Chwefror 10am-1pm

Llyfrgell Caergybi - Dydd Iau 13 Chwefror 11am-1pm

Llyfrgell Llangefni - Dydd Iau 13 Chwefror 2pm- 4pm

**************************************************

DYDDIAD I’W NODI: 3 Mawrth 2014

Cynhadledd Cefnogi Dioddefwyr

10am – 4pm | Venue Cymru, Llandudno

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, Winston Roddick, yn cynnal cynhadledd i drafod y Cod Ymarfer newydd ar gyfer Dioddefwyr Trosedd yn ogystal â chomisiynu gwasanaethau cefnogi dioddefwyr yng ngogledd Cymru.

Bydd y gynhadledd hon o ddiddordeb i sefydliadau cyhoeddus, gwirfoddol a phreifat sydd  â diddordeb mewn cefnogi dioddefwyr trosedd yng ngogledd Cymru.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ebostiwch OPCC@nthwales.pnn.police.uk neu ffonio 01492 805486.     

********************************************************************************

Dyslecsia Cymru angen gwirfoddolwyr

Oes gennych chi ychydig o oriau'n rhydd bob mis?  Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i gefnogi ein gwaith gydag unigolion â dyslecsia yng Nghymru.

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio gwirfoddolwyr i’r elusen a byddem yn croesawi cefnogaeth ar gyfer gwaith swyddfa a llinell rhadffôn.  Mae’r linell rhadffôn yn cynnig cyngor a chyfeiriad i bawb sy’n poeni am ddyslecsia – yn yr ysgol, coleg neu mewn cyflogaeth.  Gallwch fod yn wirfoddolwr llinell gymorth o gysur eich cartref eich hun!  Y cyfan a ofynnwn yw bod gennych fynediad i ffôn ac yn barod i ymrwymo i amser penodol.  Byddwn yn eich hyfforddi ar ymwybyddiaeth o ddyslecsia a sgiliau ffôn.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni: Enquiries@walesdyslexia .org.uk   0808 1800 110

******************************************************************************


Busnes Cymru Tendro - Digwyddiadau a Gweithdai

Mae Busnes Cymru’n cynnal nifer o weithdai sydd wedi’u teilwra ar gyfer busnesau sydd am ddechrau neu wella’r ffordd y maent yn cyflwyno tendr am contract.

Sut i Dendro - Rhagarweiniol - Mae’r gweithdy hwn yn addas ar gyfer unrhyw fusnes sydd â diddordeb mewn gwerthu nwyddau, cynhyrchion neu wasanaethau i sefydliadau sy’n cael eu hariannu’n gyhoeddus ac sy’n newydd i’r broses o gyflwyno tendr.  

Er mwyn archebu lle ffoniwch 03000 6 03000 os gwelwch yn dda.

Bangor 11 Chwefror 2014  9yb - 1yh

Yr Wyddgrug 11 Chwefror 2014 9yb -1yh

Wrecsam 27 Chwefror 2014  9yb - 1yh

Bala 18 Mawrth 2014 9yb - 1yh

Sut I Dendro – Uwch - Mae’r gweithdy hwn wedi’i anelu at fusnesau sydd eisoes â rhywfaint o brofiad o’r broses tendro. Bydd y gweithdy hwn yn cynorthwyo cynrychiolwyr sy'n dymuno cynyddu lefel dealltwriaeth a gwella sgiliau sydd eu hangen i lunio eu cais tendr gorau posibl.

Llanfairpwll 4 Chwefror 2014  9yb-1yh

Cyffordd Llandudno 13 Chwefror 2014  9yb-1yh

Dolgellau 27 Mawrth 2014  9yb -1yh

Mae Busnes Cymru yn wasanaeth pwrpasol sy'n darparu gwybodaeth, arweiniad a chymorth  uniongyrchol gan y sector preifat, cyhoeddus a'r trydydd sector I fusnesau.

Gellir defnyddio’r gwasanaeth dros y ffôn, ar-lein a thrwy rwydwaith o unarddeg o siopau un stop o amgylch Cymru. Am fwy o wybodaeth ffoniwch 03000 6 03000.

*********************************************************

Dangoswch ychydig o gariad at Gymru ar Ddydd Santes Dwynwen eleni, trwy roi rhodd i’r Gronfa i Gymru

 Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

***************************************

Hyfforddiant WCVA - Mawrth 2014

Cliciwch yma  am fanylion hyfforddiant WCVA Mawrth 2014.

***************************************

Rhaglen Gweithgareddau Cymunedol – cynllun grant ar gyfer prosiectau gwella cyfalaf cymunedol a arweinir gan y gymuned

Cliciwch yma i lawrlwytho manylion am y cynllun grant (yn y Saesneg).

Cliciwch yma i lawrlwytho cwestiynau a ofynnir yn aml am y cynllun (yn y Saesneg).

*************************************

Y Cynllun Heddlu a Throsedd - Ail Alwad am Dystiolaeth

Bydd yr ail alwad hwn yn dystiolaeth yn hysbysu’r adolygiad blynyddol o’r Cynllun Heddlu a Throsedd er mwyn sicrhau ei fod yn parhau i adlewyrchu anghenion ein cymunedau.  Rwyf eisiau clywed oddi wrth bobl o bob oed a chefndir ym mhob rhan o ogledd Cymru.

Gallwch gyflwyno eich safbwyntiau drwy gyfrwng fy ngwefan  http://www.northwales-pcc.gov.uk. Fel arall gallwch anfon e-bost i’m swyddfa OPCC@nthwales.pnn.police.uk  neu ysgrifennu ataf yn: Glan-Y-Don,  Bae Colwyn, LL29 8AW.  Fel arall gallwch lenwi’r ffurflen sydd ynghlwm.

Y dyddiad olaf ar gyfer derbyn sylwadau yw 10 Ionawr 2014. 

Digwyddiad: Cynhadledd Atal Masnachu Dynol Gogledd Orllewin Cymru

Dyddiad: 22ain Ionawr, 2014

Lleoliad: Neuadd Reichel, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd 

Amseroedd: 8.45am cofrestru, 09.15 am dechrau - 1.30 pm cinio a chau

Côst: Am ddim (ffi canslo yw £35 ar ôl 9/1/14)

***********************************************************

Cylchlythyr Datblygu Economaidd - Tachwedd 2013

Mae cylchlythyr Datblygu Economaidd  Tachwedd 2013 yn awr ar wefan Cyngor Sir Ynys Môn www.ynysmon.gov.uk/cylchlythyrdatecon

Fe fydd y cylchlythyr yn cael ei gyhoeddi yn gyson i ddiweddaru preswylwyr a busnesau ar weithgareddau sydd ar y gweill ar Ynys Môn gan ddefnyddio technoleg fodern.

*********************************************************

Cyfle ariannu Tyfu’n Wyllt

Ydych chi’n grŵp cymunedol? A oes safle yn eich hardal leol chi sydd angen ei harddu? A fyddai £500 – £5,000 yn eich helpu i’w wneud yn agored i’r gymuned ehangach, yn gwbl weladwy ac yn ysbrydoledig? Os felly, ymwelwch â www.growwilduk.com i ddysgu mwy.

Mae Tyfu’n Wyllt yn anelu i ddod â phobl a chymunedau ynghyd ar draws y DU er mwyn gwneud gwahaniaeth i ble rydym yn byw, trwy hau blodau gwyllt brodorol y DU. Mae hwn yn brosiect uchelgeisiol dros bedair blynedd dan arweiniad Gerddi Botaneg Brenhinol, Kew ac wedi ei ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr. Rydym yn anelu’n benodol i gynnwys ac ysbrydoli pobl ifainc rhwng 12 – 25 mlwydd oed, trwy weithgarwch cymunedol cadarnhaol a chwbl weddnewidiadol. Maria Golightly, Rheolwraig Partneriaeth Tyfu’n Wyllt (Cymru) m.golightly@kew.org

************************************************************

 Gweithdy Materion Iechyd Meddwl

Cyflwynir gan Sophie Gorst o'r Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc:

Dydd Mawrth 21 Ionawr, Conwy

Dydd Mawrth 18 Mawrth, Sir Ddinbych

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth a ffurflen archebu.

Parhad a Newid – Datganiad y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi ar ddyfodol ariannu Cynghorau Gwirfoddol Sirol drwy Gymru:

http://wales.gov.uk/about/cabinet/cabinetstatements/2013/?skip=1&lang=cy

************************************************************

Mae Age Cymru yn cynnig grantiau o hyd at £ 200 ar gyfer digwyddiadau cymdeithasol y geaf yma

Drwy gyllid gan Age Cymru, mae grantiau o hyd at £200 ar gael ar gyfer digwyddiadau cymdeithasol rhwng mis Tachwedd 2013 i ganol Chwefror 2014. Er mwyn gwneud cais, rhaid i’r ymgeiswyr fod yn grŵp pobl hŷn lleol yng Nghymru. Weithgareddau y gellir eu hariannu yw:

• Cinio Nadolig neu bartïon Nadolig

• Dathliadau'r Flwyddyn Newydd

• Dathliadau'r Flwyddyn Newydd Tsieneaidd

• Teithiau i'r theatr neu bantomeim

• Tripiau siopa Nadolig

• Arall

Cliciwch ar y ddolen isod am fwy o wybodaeth:

http://www.bavo.org.uk/documents/WinterWinterCelebrationGrantEligibilityandCriteriaFunding-Feb14.pdf

*******************************************************

Heddlu Gogledd Cymru - Arian ar gael i brosiectau taclo trosedd

Mae arian a atafaelwyd gan droseddwyr lleol drwy DET (Deddf Elw Troseddau) ac arian gan y Comisiynydd Heddlu a Throsedd ar gael i gymunedau lleol ei ddefnyddio ar gyfer prosiectau fydd yn helpu i daclo trosedd a lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol. Rydym nawr yn derbyn ceisiadau am hyd at £3.5mil fydd yn amodol ar bleidlais gyhoeddus.

Taflen Wybodaeth

Datganiad i’r Wasg

**************************************************

Trawsnewid Cyfleoedd Bywyd Plant Mewn Gofal

Cyhoeddiad Plant mewn Gofal

Astudiaeth Achos Spencer

************************************* 

Bwrdd Cynghori Cenedlaethol i Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC)

Gwahoddiad i fod ynghlwm:

(Dogfenau ar gael yn y Saesneg yn unig)

Glossary

Criteria

Information Sheet

Application Form

******************************************************

Llywodraeth Cymru yn lansio cronfa £ 3 miliwn o grantiau bach ar gyfer cymunedau tlotaf

Cliciwch ar y linc isod am fwy o manylion:

http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/welsh-government-launches-3m-small-6270

*******************************************************

Gŵyl Bwyd Môr Porthaethwy yn llwyddiant ysgubol i fusnesau lleol gyda mwy na 9000 yn y digwyddiad cyntaf

Mae’n dilyn sefydlu grŵp gweithredu er mwyn cefnogi busnesau pysgota yn yr ardal. Bydd Grŵp Gweithredu Pysgodfeydd Lleol (FLAG) yn hyrwyddo datblygiad cynaliadwy'r pysgodfeydd yng Ngogledd Cymru ac yn rhoi hwb i ddiwydiannau’n ymwneud â’r môr.

Dywedodd Jane Davies, Rheolwr Prosiect ym Menter Môn, mai bwriad yr ŵyl oedd codi ymwybyddiaeth pobl am “yr hyn sydd gennym yma yn barod.  Bydd menter FLAG yn gweithio ar brosiectau sy’n rhoi gwerth ychwanegol ar ein cynnyrch lleol ac amlygu rôl flaenllaw'r cymunedau arfordirol yn ein heconomi leol”.

Mae FLAG wedi’i drefnu fel prosiect i gefnogi’r diwydiant pysgota a’r cymunedau sy’n gysylltiedig yn y ddwy sir drwy ddarparu amrywiaeth o gamau gweithredu a gweithgareddau www.mentermon.com

***************************************************

Bwletin Ymgynghori Wythnosol WCVA

Cliciwch ar y linc isod am fwy o wybodaeth, a mynediad i’r fwletin:

http://www.wcva.org.uk/what-we-do/policy-and-influence/consultations,-responses-and-briefings?seq.lang=cy-GB

**************************************************

Canolfan Adferiad Cenedlaethol Hafal

Mae Tŷ Adferiad yn darparu profiad unigryw a chyffrous i bobl sydd ag afiechyd meddwl a’u gofalwyr.

Mae ein cyfnodau seibiant,“Cynllun Bywyd”, dros dri diwrnod yn ymrymuso cleientiaid i:

      ·         Camu allan o’u harferion ac edrych yn wrthrychol ar eu bywydau

·         Gosod amcanion o ran eu hadferiad

·         Trafod ac adolygu eu Cynlluniau Gofal a Thriniaeth

·         Cymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden sydd yn ysgogi

·         Mwynhau gweithgareddau hamdden awyr agored mewn rhan

       brydferth o’r wlad

·         Cwrdd â defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr eraill er mwyn

       rhannu eu profiadau

·         Gwneud ffrindiau newydd, cael hwyl a chael persbectif positif

       ar eu bywydau.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

******************************************

20/09/13 Gronfa Gymunedol Peter’s Pies

Mae ysgolion, elusennau a grwpiau cymunedol yn cael eu gwahodd i wneud cais am ddarn o “Slice of the Pie” - Gronfa Gymunedol Peter’s Pies.

Gall fod yn anodd enill bywoliaeth wrth geisio codi arian ar gyfer clybiau yn agos at eich calon, a dyna pam pobydd pastai hoff Cymru wedi addo gwneud nifer rhoddion hyd at werth o £ 250 i haeddiannol grwpiau, timau chwaraeon ac ysgolion.

Cliciwch ar y linc ganlynol am fwy o wybodaeth: http://www.petersfood.co.uk/whats-new/apply-for-your-slice-of-the-peters-pie-community-fund

*******************************************************

Cronfa Cadw Gymru'n Daclus

Gyda hydref rownd y gornel hon yw'r amser perffaith i grwpiau cymunedol  wneud cais am gyllid oddi wrth Cadwch Gymru'n Daclus.

Gall grwpiau wneud cais am £300 (uchafswm) werth o dalebau i helpu i dalu costau deunyddiau, offer, cyfarpar diogelwch, planhigion brodorol a llwyni. Gall unrhyw grŵp gwirfoddol neu gymunedol efo chyfansoddiad wneud cais.

Cliciwch yma am becyn cais.


*****************************************************

Gwobrau Rhagoriaeth mewn Rheoli Tybaco

21/11/13 Canolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd

Bydd y digwyddiad yn edrych ar ba gamau y gellir eu cymryd yng Nghymru i annog cymunedau i ymgysylltu â rhoi'r gorau i ysmygu drwy chwaraeon ac yn edrych ar gyfleusterau chwaraeon yn dod yn ddi-fwg. I fynychu'r digwyddiad hwn anfonwch e-bost sue@ashwales.org.uk

Cliciwch yma am y Rhaglen

*********************************************************

NEWYDD - Hyfforddiant a digwyddiadau WCVA Medi 2013 - Mawrth 2014

Cliciwch yma i rhifyn Medi 2013 – Mawrth 2014

 

Rhaglen waith y Comisiynydd wrth ymwneud â’r trydydd sector yng Nghymru

Gweler isod datganiad i’r wasg ynglŷn â chyhoeddiad rhaglen waith y Comisiynydd wrth ymwneud â’r trydydd sector yng Nghymru: Datganiad i’r wasg

********************************************************

Ymddiriedolaeth Cod Post - Cronfa Breuddwyd 2014

Mae’r Cronfa Breuddwyd eleni yn agored ar gyfer ceisiadau. Mae sefydliadau yn cael tan 20 Medi i gyflwyno crynodeb un tudalen yn amlinellu'r cynnig ar gyfer eu prosiect 'Breuddwyd'.

Mae'r Gronfa Breuddwyd yn rhoi cyfle i sefydliadau gyflwyno'r prosiectau maent wedi breuddwydio am erioed, a byth wedi cael y cyfle i ddod i fodolaeth.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

*******************************************************

Plant mewn Angen

Mae Plant Mewn Angen BBC Raglen Grantiau Bach ar gyfer ceisiadau o hyd at £ 10,000 ar gyfer 1 flwyddyn, ac yn awyddus i hyrwyddo cyllid hwn i mudiadau yng Nghymru. Gallai Grant Bach fod yn ffordd o gychwyn eich gwaith gyda phlant a phobl ifanc dan anfantais 18 oed ac iau. Mae gennym 5 dyddiadau cau y flwyddyn, a byddwch yn clywed y canlyniad eich cais o fewn 8/9 wythnos. Y dyddiadau cau yw 1 Medi, 1 Rhagfyr, 1 Chwefror, 1 Ebrill a 1 Mehefin. Ein rhaglenni Prif Grant yn dal ar gael ar gyfer ceisiadau o dros £ 10,000 hyd at 3 blynedd. Er mwyn cael mynediad ceisiadau i'r naill neu'r llall o'n cynlluniau grant ewch i'n tudalen Grantiau ar www.bbc.co.uk / pudsey neu ffoniwch James neu Andrea ar 029 2032 2383 i drafod eich syniad.

*********************************************************

Rhaglen Hyfforddiant Cyfrano Cymru 2013-14

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

*******************************************************

Grant Cydraddoldeb a Chynhwysiant 2014-2017

Cliciwch ar y linc isod am fwy o wybodaeth

http://wales.gov.uk/topics/equality/funding/equalities-inclusion-grant-2014-2017/?skip=1&lang=cy

******************************************************** 

Grŵp Gweithrediadau Busnes Ynys Môn / Gwynedd  

Cliciwch yma i weld cofnodion y cyfarfod ddydd Mawrth 4ydd Mehefin 2013

**********************************************************

Ymgodymu â Throseddau Casineb: Fframwaith ar gyfer Gweithredu - Fersiwn Ymgynghori

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad ar 'Ymgodymu a Throseddau Casineb: Fframwaith ar gyfer Gweithredu'. Mae yna fersiwn Addas i Blant, a fersiwn Hawdd ei Darllen o'r Fframwaith ar gael.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

**********************************************************

12/07/13

Mudiad Adfer Môn a Gwynedd

Amserlen Gweithgareddau Wythnosol

*********************************************

Cyfarfod y Pwyllgor Cyswllt

11/07/13

I gael mynediad at raglen a phapurau cyfarfod Pwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol i’w gynnal dydd Iau, 11 Gorffennaf, 2013 cliciwch ar y linc isod:

http://democratiaeth.ynysmon.gov.uk/ieListDocumentsaspx?CId=472&MId=2336&Ver=4&LLL=1

************************************************

10/07/13

Datganiad Polisi Drafft Tirwedd Gwarchodedig

Cliciwch yma i’r ddogfen ymgynghori

(Ar gael yn y Saesneg yn unig)

***********************************************

05/07/2013

Datganiadau o Ddiddordeb ar gyfer Cyfleoedd Dydd i Oedolion ag Anabledd Dysgu

Yn y dyfodol, fe all Cyngor Sir Ynys Môn edrych i gomisiynu darparwr i ddarparu Cyfleoedd Ddydd gyda gwaith i oedolion rhwng 18 - 65 oed gydag anabledd dysgu.

I gofrestru eich diddordeb neu gael unrhyw wybodaeth ychwanegol, ewch i’r wefan: 

http://www.sell2wales.gov.uk/search/show/search_view.aspx?ID=JUL000524


*BWLETINAU MAWRTH 2013*

*BWLETIN 6 MAWRTH 2013*

Prosiect Bwmerang

Cliciwch yma am fwy o fanylion ar Bwmerang - prosiect cymunedol Môn FM - cyfle gwych i fod ynghlwm â radio.

************************

* BWLETINAU CHWEFROR 2013*

*BWLETINAU 28 CHWEFROR 2013*

Arfarniad Arian i Bawb

Mae Arian i Bawb yn ffynhonnell bwysig o arian i amrywiaeth o grwpiau cymunedol a gwirfoddol. Mae eu profiad a'u safbwynt yn hanfodol i helpu BIG gwella ar sut mae Arian i Bawb yn cael ei weithredu a'i defnyddio, ac i gynnig gwasannaeth well i ymgeiswyr a deiliaid grantiau. Rydym yn edrych am adborth wrth ymgeiswyr llwyddiannus a rhai aflwyddiannus.

Ceir gwybodaeth pellach am yr astudiaeth yma a gallwch dod o hyd i'r arolwg ar-lein ei hun trwy dilyn y linc https://BIG-arianibawb-arolwg-2013.questionpro.com.

************************

Cronfa Dreftadaeth y Loteri - Gwreiddiau Ifanc - lansio rhaglen grant newydd

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ar y rhaglen grant newydd.

***

**************************

Go Dad Run - Lansiad Digwyddiad Elusennol

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ar lansiad digwyddiad elusennol i'w gynnal dydd Sadwrn, 27 Ebrill 2013 yng nghwmni Colin Jackson, CBE.

***************************

Atodiad Cenedlaethol WCVA - Chwefror 2013

Cliciwch yma i ddarllen rhifyn Chwefror 2013 o Atodiad Cenedlaethol WCVA.

**************************

Cylchlythyr Uned Datblygu Economaidd

Cliciwch yma i ddarllen y Cylchlythyr diweddaraf.

***************************

*BWLETIN 27 CHWEFROR 2013*

Dyddiau Gwybodaeth a Dethol i Wirfoddolwyr 2013

A oes gennych ddiddordeb mewn dod yn Wirfoddolwr i'r Groes Goch?  Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

***************************

*BWLETINAU 18 CHWEFROR 2013*

Manylion am Gronfa Cymorth Personol Llywodraeth Cymru

Cliciwch yma i ddarllen llythyr gan Weinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau, yn amlinellu'r trefniadau newydd ar gyfer y Cronfa Cymorth Personol yng Nghymru.

Bydd y gronfa hon yn disodli'r elfennau dewisol y Gronfa Cymdeithasol , o 2ail Ebrill 2013.

*********************************

*BWLETIN 14 CHWEFROR 2013*

Tyfu'r Dyfodol
 
MaeTyfu'r Dyfodol (Growing The Future) yn brosiect peilot newydd a ariennir ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a'r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig o dan y Cynllun Trosglwyddo Gwybodaeth tan fis Ionawr 2015. Cliciwch yma am fanylion pellach.

*********************************

*BWLETINAU 5 CHWEFROR 2013*

Diwrnod Trwyn Coch Diwrnod Arian Cymunedol Gogledd Cymru

Mae grantiau o rhwng £500 a £1,000 ar gael i grwpiau cymunedol sy'n gweithio yn Sir y Fflint, Sir Ddinbych, Conwy, Wrecsam, Gwynedd neu Ynys Môn.

Bydd y Grant yn cael ei ddefnyddio i gefnogi gwaith lle ceir tystiolaeth glir o effaith fuddiol ar fywydau pobl sy'n cael eu heithrio neu dan anfantais drwy incwm isel, ynysu gwledig neu gymdeithasol, oedran, anableddau, hil, rhywioldeb neu ryw.
 
Rhoddir blaenoriaeth i grwpiau bach, yn lleol neu sefydliadau mewn ardaloedd dan anfantais sydd â dealltwriaeth glir o anghenion eu cymuned ac yn ymgymryd â chamau gweithredu fel modd o fynd i'r afael â'r anghenion hyn. Cysylltwch â Sefydliad ar 02920 536590 neu anfonwch e-bost: mail@cfiw.org.uk am becyn cais.

***********************************

Gofal Croesffyrdd Gwasanaeth Agor Aelwyd

Ydych chi'n gofalu am rywun gyda Dementia neu Alzheimers?  Gallwn gynnig egwyl o 5 awr yn RHAD AC AM DDIM bob wythnos (uchafswm o 12 wythnos).  Mae cyfleoedd ar gael nawr ar Ynys Môn.  Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

*****************************************

* BWLETIN 28 IONAWR 2013*

Yng nghyfarfod cyhoeddus diwethaf y Comisiwn Elusennau, gofynnwyd i bobl drafod y gwahanol ffyrdd y gall elusennau ddangos eu bod yn cael eu rheoli yn dda. Roedd hyn yn dilyn ymlaen o'n hadroddiad Cyrraedd y Safon a rhoddodd sylw i lywodraethu elusennau yng Nghymru.

Rydym yn ddiolchgar iawn i'r ymddiriedolwyr a fu'n cymryd rhan mewn trafodaethau grŵp bywiog ac rwy'n falch o amgáu dolen i'r adroddiad o’r cyfarfod cyhoeddus Barn ymddiriedolwyr ar ddangos dulliau llywodraethu da. Cliciwch ar y cyswllt isod i weld y ddogfen ar ein gwefan.

Mae'r adroddiad yma yn crynhoi pam ei bod yn bwysig dangos bod elusennau yn cael eu rheoli yn dda, sut y gall elusennau wneud hyn a pha rwystrau y maent yn eu hwynebu. Mae'r adroddiad diweddaraf hwn yn rhan o'n menter barhaus i hyrwyddo pwysigrwydd llywodraethu elusennau yn effeithiol.

Os nad ydych eisoes wedi cael cyfle, efallai yr hoffech hefyd ddarllen Cyrraedd y Safon, sy'n cynnwys canlyniadau ein harolwg llywodraethu cyntaf o elusennau yng Nghymru:

*********************************************

* BWLETIN 23 IONAWR 2013*

Taflen - Cael y gorau o'ch meddyg teulu (GP)

Mae Diverse Cymru wedi cynhyrchu taflen i unrhyw un sy'n mynd at eu meddyg teulu sydd â materion iechyd meddwl, mae'n darparu rhai awgrymiadau a chyngorion i wneud yr ymweliad yn haws i'r claf ond hefyd mae'n ddefnydiol i'r GP.  Cliciwch yma i ddarllen y daflen.

***********************************************

* BWLETIN 22 IONAWR 2013*

Newyddion Ymddiriedolwyr - Ionawr 2013

Cliciwch yma i ddarllen rhifyn Ionawr o Newyddion Ymddiriedolwyr.

*************************************************

*BWLETIN 3 IONAWR 2013*

Gwiriadau trosglwyddadwy am ddim i wirfoddolwyr

Mae’r Llywodraeth wedi cyhoeddi y bydd y gwasanaeth diweddaru newydd ar gael yn rhad ac am ddim i wirfoddolwyr.   O’r gwanwyn hwn ymlaen ni fydd rhaid i unigolion wneud cais am wiriad cofnod troseddol newydd bob tro maent yn ymgeisio am rôl neu swydd.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

***************************************************

*BWLETINAU 2 IONAWR 2013*

E-fwletin pwysau iach

Cliciwch yma i ddarllen e-fwletin cyntaf Pwysau Iach, sy’n rhoi crynhoad o beth o’r gwaith sy’n cael ei fwrw ymlaen i gynorthwyo’r maes blaenoriaethol pwysau iach. Fe’i paratowyd ar y cyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a’r Tîm Dieteg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

****************************************************

Safbwyntiau am blismona yng Ngogledd Cymru - galwad am dystiolaeth gan Winston Roddick, Comisiynydd Heddlu a Throsedd i gynorthwyo i greu Cynllun Heddlu a Throsedd.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

****************************************************

Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)

Bydd y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yn cael ei gyflwyno i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac yn cael ei gyfeirio at y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar gyfer ystyriaeth Cyfnod 1. I baratoi ar gyfer hyn, gweler y llythyr yma gan Mark Drakeford AC, Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

 

Newyddion Arall

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC)

Darllenwch y newyddion a’r erthyglau diweddaraf a gyhoeddwyd gan CGGC neu porwch trwy ein rhith-archif i weld hen ddatganiadau i’r wasg ac erthyglau.

 

Llywodraeth Cymru

Newyddion a erthyglau diweddaraf a gyhoeddwyd gan Llywodraeth Cymru.

 

Cyngor Ynys Môn

Newyddion diweddaraf a gyhoeddwyd gan Cyngor Ynys Môn.

 

BBC Cymru

Y newyddion diweddaraf gan BBC Cymru

 

Holyhead & Anglesey Mail

Am eich newyddion lleol

 

Ffôn 01248 724944  Ffacs 01248 750149 - Gwadiad | Cysylltwch â ni | Help

Rhif Cofrestredig y Cwmni: 4197934  Rhif Elusen 1088828

Valid css logo
Valid xhtml logo
Logo buddsoddwyr mewn pobl
Ebost:
Allweddair:
Gyrrwch y cyfrinair