Partneriaethau & Strategaethau > Bwrdd Diogelu Plant Gwynedd-Môn

Bwrdd Diogelu Plant Gwynedd-Môn

Mae gan y Bwrdd Diogelu Plant dair prif nod sy'n cael eu rhestru yma yn nhrefn blaenoriaeth:

  • Amddiffyn pant rhag cael eu cam-drin
  • Atal amhariad ar iechyd a datblygiad plant
  • Sicrhau bod plant yn tyfu mewn amgylchiadau sy'n gyson â gofal diogel ac effeithiol

Wrth wraidd y tair nod uchod mae'r angen i ofalu bod gwybodaeth yn cael ei rhannu yn effeithiol ac yn effeithlon er mwyn diogelu plant.

Prif swyddogaeth y bwrdd yw:

"Cydgysylltu yr hyn a wneir gan ei aelodau i ddiogelu a hyrwyddo lles plant yn ardal yr awdurdod a'i sefydlodd a sicrhau effeithiolrwydd yr hyn sy'n cael ei wneud gan bob unigolyn neu sefydliad i'r perwyl hwnnw."

Mae Partneriaid allweddol yn cynnwys Cyngor Gywnedd, Cyngor Sir Ynys Môn, Heddlu Gogledd Cymru, Y Gwasanaeth Prawf, Y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Iechyd Cyhoeddus Cymru, NSPCC, Y Gwasanaeth Tân ac Achub, CAFCASS, Mantell Gwynedd, Medrwn Môn, Barnardos, RAF Fali, Prifysgol Bangor, Coleg Meirion/Dwyfor a Gwasanaeth Ambiwlans Gwynedd.

Nodwch os gwelwch yn dda:

Mae copïau o'r agenda, cofnodion a dogfennau perthnasol o'r cyfarfodydd hyn ar gael i'w gweld yn Swyddfeydd Medrwn Môn. Mae Medrwn Môn ar hyn o bryd mewn trafodaethau gydag asiantaethau perthnasol i gael y ddogfennau hyn ar gael yn electronig ac ar wefan Medrwn Môn yn y dyfodol.

************************************************

Bwrdd Lleol Diogelu Plant Gwynedd a Môn - Cofnodion cyfarfod a gynhaliwyd 19 Ionawr 2012

Cliciwch yma i ddarllen cofnodion y cyfarfod

***********************************************

Adroddiad Fframwaith Sicrhau Ansawdd 2010 - 2011

I ddarllen Adroddiad Fframwaith Sicrhau Ansawdd 2010 cliciwch yma.

Adolygu Bwrdd Lleol Diogelu Plant Ynys Môn

Mae’r adroddiad hwn yn darparu trosolwg o effeithiolrwydd trefniadau’r Bwrdd Lleol Diogelu Plant ar gyfer diogelu ac amddiffyn plant yn ei ardal.

Ffôn 01248 724944  Ffacs 01248 750149 - Gwadiad | Cysylltwch â ni | Help

Rhif Cofrestredig y Cwmni: 4197934  Rhif Elusen 1088828

Valid css logo
Valid xhtml logo
Logo buddsoddwyr mewn pobl