Gwasanaethau a Gweithgareddau > Cymunedau Mentrus

Prosiect Cymunedau Mentrus

“Meithrin Menter Gymdeithasol Leol”

  • Ydy’ch grwp angen cymorth gydag ariannu a chynhyrchu incwm?
  • Darganfod hi'n anodd i gael arian i dalu am ddigwyddiadau, gwasanaethau, staff neu wirfoddolwyr?
  • Neu oes gennych syniad sut i gynhyrchu incwm ar gyfer eich grŵp?
  • Oes gennych chi syniad ar gyfer menter neu fusnes?

Cysylltwch â'r Swyddog Cymunedau Mentrus yn Medrwn Môn (Cyngor Gwirfoddol Sirol ar gyfer Ynys Môn). Mae'r gwasanaeth yma’n ceisio helpu a chefnogi grwpiau cymunedol a sefydliadau'r sector gwirfoddol i fynd i'r afael â materion ariannu ac incwm, i ddod yn fwy cynaliadwy ac yn darparu cymorth a chyngor yn ymwneud â materion megis:

  • Ymarfer da a gwell ffyrdd o weithio
  • Sut i gefnogi staff a gwirfoddolwyr
  • Strwythurau cyfreithiol gwahanol
  • Rheolaeth ariannol
  • Cyllid cynaliadwy a cynhyrchu incwm

Armon Williams, Swyddog Cymunedau Mentrus, Medrwn Môn, Neuadd y Dref, Sgwâr Bulkeley, Llangefni.  LL77 7LR.

Rhif ffôn: 01248 724944

e-bost: armon@medrwnmon.org

Mae'r prosiect hwn wedi ei ddatblygu i ddarparu cymorth ymarferol i sefydliadau trydydd sector i helpu i symud tuag at ddod yn fwy cynaliadwy yn ariannol. Ei nod yw galluogi sefydliadau i weithredu mewn modd mwy effeithiol a chynhyrchu mwy o incwm eu hunain, gan gynnwys drwy wneud cais am a darparu gwasanaethau cyhoeddus. Bydd hyn yn cefnogi cynnwys materion yn ymwneud â datblygu sefydliadol a llywodraethu yn ogystal â datblygu a chefnogi gwirfoddolwyr.

Bydd y prosiect yn darparu gwybodaeth a chyngor generig ar ariannu, rheolaeth, datblygu gwirfoddolwyr i sefydliadau trydydd sector, yn ogystal â chynnig cymorth mwy penodol tuag at gynaladwyedd ariannol ac yn canolbwyntio a rhoi cymorth o ddyfnder i sefydliadau trydydd sector.

Grwpiau targed y prosiect yw sefydliadau trydydd sector a defnyddwyr eu gwasanaethau, a thrigolion cymunedau gwledig a threfol amddifadus yng Ngorllewin Cymru a'r Cymoedd. Bydd y rhain yn amrywio o fuddiolwyr sydd â’u prif ddiben o gynnig cymorth datblygiadol neu ddarparu gwasanaethau i'w cymunedau lleol ehangach cymunedau lleol i rhai y mae eu targedau yn canolbwyntio mwy ar grwpiau diddordeb penodol (megis pobl hŷn neu fenywod).

Cliciwch yma i weld dogfen pdf gyda gwybodaeth a chrynodeb manylach o'r Prosiect Cymunedau Mentrus.

 

Marc Mentrau Cymdeithasol: Gallwch chi ymddiried yn y Marc Menter Gymdeithasol i ddangos busnesau i chi sydd â chymdeithas ac amgylchedd yn eu calon. Pam? Oherwydd mai Marc Cwmni Menter Gymdeithasol yw'r awdurdod ardystio unigol ar gyfer mentrau cymdeithasol.

Ariennir Prosiect Cymunedau Mentrus gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfeydd Strwythurol Ewropeaidd (Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop), a reolir gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) a gyflwynir yn lleol gan rwydwaith o Gynghorau Gwirfoddol Sirol Cymru.

Yn Ynys Môn mae’r prosiect felly yn cael ei gyflwyno gan Medrwn Môn sef Cyngor Gwirfoddol Sirol Ynys Môn.

Partneriaid Allweddol yn Ynys Môn:
Menter Môn: Asiant Rhaglen arwain a chyflwyno prosiectau, cynllunio, gweithredu a gwerthuso rhaglenni Ewropeaidd a'r sector cyhoeddus eraill.

Canolfan Cydweithredol Cymru: Ei nod yw helpu cydweithfeydd, mentrau cymdeithasol, grwpiau cymunedol a mudiadau gwirfoddol, ac i fynd i'r afael a gwaharddiad cymdeithasol, digidol ac ariannol yng Nghymru.

Cyngor Sir Ynys Môn: Darparu ystod o wybodaeth a gwasanaethau i gymunedau ar Ynys Môn.

Ffôn 01248 724944  Ffacs 01248 750149 - Gwadiad | Cysylltwch â ni | Help

Rhif Cofrestredig y Cwmni: 4197934  Rhif Elusen 1088828

Valid css logo
Valid xhtml logo
Logo buddsoddwyr mewn pobl