Cyngor Cyllidol

Cyngor Cyllidol

 

Yma yn Medrwn Môn gallwn helpu ddod o hyd i'r arian cywir ar gyfer unrhyw grŵp cymunedol neu Sefydliad Gwirfoddol.

Ydych chi am gynnal gweithgaredd? Angen talu am gyfarpar? Neu eisiau prynu adeilad?

Gallwn ni helpu!


Ffôn: 01248 724944 neu e-bostiwch ni ar: post@medrwnmon.org

a siarad â'n Swyddog Cyllid.


***

Grantiau Cronfa Gofal Canolraddol ar gael i’r Trydydd Sector

yng Ngogledd Cymru

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych, CGGSDd, wrth ei fodd ei fod wedi ei ddewis yn gorff arweiniol i ddosbarthu £460,000 o Gyllid Gofal Canolraddol   gan Lywodraeth Cymru i’r trydydd sector ar draws y chwe sir yng ngogledd Cymru. Mae’r cyllid ar gyfer prosiectau, gweithgareddau neu ddigwyddiadau sy’n gwella/cyfoethogi gwasanaethau sy’n bodoli eisoes neu sy’n datblygu rhai newydd, ac o fudd i ddinasyddion ag anableddau dysgu (bob oedran) neu blant ag anghenion cymhleth, eu teuluoedd a’u gofalwyr yng ngogledd Cymru.

Bydd grwpiau a mudiadau gwirfoddol yn medru gwneud cais yn uniongyrchol i Gyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych am ddwy haen o gyllid. Dengys profiad y gall symiau bach o arian wneud gwahaniaeth mawr i ansawdd bywyd a lles pobl, felly mae’r haen gyntaf wedi ei gosod ar £5,000. Mae’r ail haen ar gyfer prosiectau dros £5,000 hyd at uchafswm o £25,000.  Anogir cynigion a cheisiadau ar gyfer grantiau llai, yn ogystal â phrosiectau sydd am weithio mewn partneriaeth â mudiadau eraill ac ar draws y chwe sir.   

Bydd CGGSDd yn cynnal cymorthfeydd cyllido a digwyddiadau ledled gogledd Cymru mewn partneriaeth â Chynghorau Gwirfoddol Sirol eraill i hybu’r cyfle am gyllid i gymaint o grwpiau gwirfoddol a mudiadau trydydd sector ag y bo modd. Bydd tîm Cymorth i’r Sector CGGSDd yn medru rhoi cymorth ac arweiniad i fudiadau wrth iddynt ddatblygu eu ceisiadau, er mwyn sicrhau eu bod yn bodloni’r meini prawf hanfodol. 

Bydd proses gwneud penderfyniadau dwy haen hyblyg, gyda Phanel Trydydd Sector Gogledd Cymru yn cynnwys cynrychiolwyr o Gynghorau Gwirfoddol Sirol cyfagos, defnyddwyr a dinasyddion, a fydd yn sgrinio ceisiadau ddwywaith y mis o fis Hydref ymlaen ac yn gwneud argymhellion i Gydweithredfa Gwella Gwasanaethau Gofal a Llesiant Gogledd Cymru i’w cymeradwyo’n derfynol cyn rhyddhau’r cyllid. Y bwriad yw y bydd y broses yn hyblyg, cyflym a hawdd i ddefnyddwyr ei defnyddio. 

Am ffurflen gais a’r nodiadau canllaw gwelwch yn amgaeedig neu ewch ar ein gwefan:  CGGSDd

Os hoffwch drafod eich cynnig ymhellach, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni: cefnogaethysector@dvsc.co.uk

Neu ffoniwch: Bronwen Isaac – Hwylusydd Cymorth i’r Sector yn uniongyrchol ar:  01824 709 334 (Dydd Llun – Dydd Iau)

Emily Reddy – Swyddog Datblygu’r Sector yn uniongyrchol ar:  01824 709 316 (Dydd Llun – Dydd Gwener)

Cymorthfeydd Cyllido

Trefnwyd Cymorthfeydd Cyllido i ddarparu cefnogaeth gyda'r broses. Mae'r Cymorthfeydd Cyllido canlynol wedi cael eu trefnu....

Dydd Iau 29ain o Fedi - CGGSDd, Canolfan Naylor Leyland, Stryd Y Ffynnon, Rhuthun. LL15 1AF. 10yb – 4yh

     

Dydd Mawrth 4ydd o Hydref – Clwb Pel droed Porthmadoc 10yb – 1yh    


 

Gallwch hefyd ymweld â gwefan Cyllid Cynaliadwy Cymru am ragor o wybodaeth.

 

Ffôn 01248 724944  Ffacs 01248 750149 - Gwadiad | Cysylltwch â ni | Help

Rhif Cofrestredig y Cwmni: 4197934  Rhif Elusen 1088828

Valid css logo
Valid xhtml logo
Logo buddsoddwyr mewn pobl