Partneriaethau & Strategaethau > Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector

Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector

Mae Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector (TSPC) yn fecanwaith allweddol ar gyfer cynnal deialog rheolaidd rhwng y Trydydd Sector a Llywodraeth Cymru.

Mae'r TSPC yn gael ei gadeirio gan Weinidog ac yn cynnwys 25 chynrychiolwyr rhwydweithiau'r Sector Trydydd sydd yn gweithio ar draws 25 maes allweddol o weithgarwch y Trydydd Sector (gweler Atodiad A), yn ogystal â 3 chynrychiolydd o Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC)

Prif bwrpas y Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector yw gwneud yn siŵr bod yr egwyddorion a nodir yn Cynllun y Sector Gwirfoddol yn cael eu rhoi ar waith. Mae hefyd yn rhoi cyfle i'r sector i godi materion allweddol sydd o ddiddordeb neu bryder. Mae'n yn gyffredinol yn trafod materion sy'n ymwneud â dim ond un maes diddordeb (gall y rhain gael eu cymryd i fyny trwy gyfrwng cyfarfodydd Gweinidogol ddwywaith y flwyddyn) ac fel corff cenedlaethol, mae'n ymwneud â materion sy'n effeithio ar Gymru gyfan.

Mae'r Cyngor Partneriaeth yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn mewn lleoliadau gwahanol ar draws Cymru ac aelodau o'r cyhoedd yn cael eu hannog i ddod i'r cyfarfodydd.

Etholiadau ar gyfer y 25 aelod Trydydd Sector yn digwydd oddeutu bob dwy flynedd ac yn cael eu hwyluso gan CGGC drwy bleidlais o'i aelodaeth. Mae pob aelod yn cael eu gwahodd i enwebu rhwydwaith i gynrychioli'r sector o dan bob un o'r categorïau o ddiddordeb. Bydd y rhwydwaith yn penderfynu pwy sy'n cael ei gynrychiolydd yn y TSPC, ac os yw hynny'n briodol, fydd yn gweithredu fel dirprwy gynrychiolydd. Os oes mwy nag un rhwydwaith yn cael ei henwebu Bydd CGGC yn negodi gyda phartïon sydd â diddordeb i gyflawni ateb derbyniol. Os bydd angen, bydd y penderfyniad yn cael ei roi i bleidlais.

Yn ddelfrydol, yr aelodau Trydydd Sector yn cynrychioli'r rhwydweithiau mwyaf cynhwysol cenedlaethol sy'n gweithio o fewn pob categori o ddiddordeb. Mae hyn wedi'i gynllunio i sicrhau bod ganddynt ddealltwriaeth dda o faterion yn ymwneud â sefydliadau o fewn eu categori o ddiddordeb ac yn gallu lledaenu gwybodaeth i nifer fawr o grwpiau.

Am mwy o wybodaeth gwelwch briff y Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector 2011 (yn saesneg).

*******************************************************************

 

Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector 18 Tachwedd 2013

Rhaglen a dogfennau:

 

 

Rhaglen a dogfennau i gyfarfod CPTS ynglŷn â Pharhad a Newid 25/09/13

(Dogfennau ar gael yn y Saesneg yn unig)

·         Agenda

 

·         Draft note of Third Sector Partnership

 

·         The National Assembly for Wales’ Voluntary Sector Scheme

 

·         Draft outline of Third Sector Partnership Scheme

·         Agreed Protocol for handling business by WAG and WCVA

 

Rhaglen a Dogfennau i'r cyfarfod CPTS 10 Gorffenaf 2013

Rhaglen CPTS

Adborth Ymgynghoriad CPTS

Pennod 4: Ymgysylltu

(Ar gael yn y Saesneg yn unig)

Cofnodion CPTS 16  Mai 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliciwch yma i ddarllen Rhaglen cyfarfod Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector i'w gynnal 31 Mai 2012 (yn y Saesneg) .

Cliciwch yma i ddarllen nodiadau o'r cyfarfod a gynhaliwyd 10 Tachwedd 2011 (yn y Saesneg).

I ddarllen Oblygiadau Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector ar benderfyniadau Llywodraeth Prydain yng Nghymru, (yn y Saesneg) cliciwch yma.

I ddarllen Adroddiad am y Ffrwd Waith: Y Gweithlu (yn y Saesneg) cliciwch yma.

Cliciwch yma i ddarllen Diweddariad ar y ffrydiau gwaith (yn y Saesneg).

Cliciwch yma i ddarllen y ddeddfwriaeth posib ar Gysylltiadau Llywodraeth Leol gyda'r Trydydd Sector (yn y Saesneg).

Cliciwch yma i ddarllen Rhaglen cyfarfod Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector i'w gynnal 23 Mai 2012.

*******************************************************************

Papurau Llywodraeth Cymru ar gyfarfod (DfES) gyda'r Trydydd Sector, 24 Mai 2012

Cliciwch yma i ddarllen rhaglen y cyfarfod.

I ddarllen papur diweddaru ar Drwyddedu Gweithgareddau Antur yng Nghymru cliciwch yma.

I ddarllen Papur Strategaeth yr Iaith Gymraeg cliciwch yma.

Cliciwch yma i ddarllen papur ar Ymgysylltu Ysgolion  â'r Trydydd Sector.

Cliciwch yma i ddarllen papur diweddaru Adrannol ar gyfer y cyfarfod rhwng y Gweinidog Addysg a Sgiliau a'r Trydydd Sector.

Cliciwch yma i ddarllen papur Llywodraeth Cymru ar Ddatblygiad Cynaliadwy ar gyfer y cyfarfod Trydydd Sector ar 24 Mai 2012.

Cliciwch yma i ddarllen cofnodion y cyfarfod rhwn y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau a'r Trydydd Sector, 1 Rhagfyr 2011.

  

Nodwch os gwelwch yn dda:

Mae copïau o'r agenda, cofnodion a dogfennau perthnasol o'r cyfarfodydd hyn ar gael i'w gweld yn Swyddfeydd Medrwn Môn. Mae Medrwn Môn

ar hyn o bryd mewn trafodaethau gydag asiantaethau perthnasol i gael y ddogfennau hyn ar gael yn electronig ac ar wefan Medrwn Môn yn y dyfodol.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Llywodraeth Cymru:

 

Ffôn 01248 724944  Ffacs 01248 750149 - Gwadiad | Cysylltwch â ni | Help

Rhif Cofrestredig y Cwmni: 4197934  Rhif Elusen 1088828

Valid css logo
Valid xhtml logo
Logo buddsoddwyr mewn pobl
Ebost:
Allweddair:
Gyrrwch y cyfrinair