Gwybodaeth > Gwadiad

Gwadiad

Mae Medrwn Môn yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gywir ac yn gyfamserol.

Er hynny, ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled neu anhwylustod a achosir oherwydd dibynnu ar ddeunydd anghywir a geir ar y wefan hon neu ar unrhyw wefan a chysylltir drwy'r wefan hon. Rhoddir cysylltiadau â gwefannau eraill er hwylustod i chi ac nid yw hyn yn golygu bod yn eu cymeradwyo. Nid yw Medrwn Môn yn gwarantu nac yn gwneud sylwadau nac yn cefnogi unrhyw wefannau cysylltiedig na'r wybodaeth sy'n ymddangos arnynt na'r cynnyrch neu'r gwasanaethau a ddisgrifir arnynt.

Ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am ddigwyddiadau yr ydym yn eu hysbysebu ar ein gwefan sydd heb eu trefnu gan Medrwn Môn.

Mae Medrwn Môn yn cadw'r hawl i wneud newidiadau heb rybudd. Os gwelwch rywbeth sy'n eich poeni, e-bostiwch: post@medrwnmon.org

Hawlfraint

Medrwn Môn sy'n dal yr hawlfraint ar yr holl ddeunydd ar y wefan hon (gan gynnwys y testun a'r delweddau), oni nodir fel arall. Diogelir y tudalennau hyn gan hawlfraint oni ddatganir i'r gwrthwyneb. Ni chaniateir atgynhyrchu'r deunydd hwn mewn unrhyw ffordd heb ganiatâd ysgrifenedig Medrwn Môn.

Mae cyfraith Cymru a Lloegr yn gymwys i gynnwys y wefan hon. Mae'n bosibl bod hawliau eiddo deallusol mewn rhai o'r deunyddiau yn cael eu dal gan awduron unigol. Ni ellir defnyddio logo'r Medrwn Môn heb ganiatâd ysgrifenedig.

Firysau

Mae Medrwn Môn yn gwneud pob ymdrech i feirws-wirio gwybodaeth sydd ar gael i'w dadlwytho ar y wefan hon. Ni all Medrwn Môn dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled neu ddifrod a allai ddigwydd wrth ddadlwytho deunydd. Argymhellwn fod defnyddwyr yn ailwirio'r holl ddeunydd a ddadlwythir gyda'u meddalwedd gwirio firysau eu hunain.

Ffôn 01248 724944  Ffacs 01248 750149 - Gwadiad | Cysylltwch â ni | Help

Rhif Cofrestredig y Cwmni: 4197934  Rhif Elusen 1088828

Valid css logo
Valid xhtml logo
Logo buddsoddwyr mewn pobl