Gwasanaethau a Gweithgareddau > Gwirfoddoli > Hawliau tra'n gwirfoddoli

Hawliau tra'n gwirfoddoli

Fel gwirfoddolwr/wraig mae gennych hawliau penodol:
  • Dylai fod gennych syniad clir o’r tasg(au) gwirfoddol ofynnir i chi wneud a faint o gyfrifoldeb a ddisgwylir i chi ysgwyddo.
  • Disgwyl anwythiad a hyfforddiant addas i’r lefel o waith a wneir gennych.
  • Derbyn goruchwyliaeth a chefnogaeth addas.
  • Cyfle i gael mynediad i, a bod yn rhan o’r broses wneud penderfyniadau'r mudiad rydych yn gwirfoddoli iddo.
  • Cyfleoedd Cyfartal – Bydd gan bawb hawl i wirfoddoli beth bynnag fo’u stad briodasol, oedran, cefndir, hil, cenedl neu darddiad lleiafrifol, gogwydd rhywiol, mewn gwaith neu’n ddi-waith, iaith, ymrwymiadau gofal, rhyw, cred boliticaidd neu grefyddol, dedfryd droseddol amherthnasol, taliad.
  • Disgwyliad cewch eich gwarchod rhag ecsploetiaeth fel unigolyn yn ogystal â fel gwirfoddolwr/wraig.
  • Bydd cyfar ar gyfer Yswiriant ac Iechyd a Diogelwch. Ni ddylai unrhyw wirfoddolwr fod o dan unrhyw risg wrth wirfoddoli
  • Dylech dderbyn eich treuliau. Os nad ydych yn dymuno derbyn costau mae croeso i chwi roi’r arian yn ôl i’r mudiad gwirfoddol. Os yw hynny’n bwrpasol, dylid hefyd ddarparu cyfarpar a dillad addas ar gyfer y gwaith.
  • Ymuno ag undeb.
  • Ond i chi hysbysu’ch Swyddfa Fudd-daliadau leol gallwch ddal i hawlio budd-dal.

Ffôn 01248 724944  Ffacs 01248 750149 - Gwadiad | Cysylltwch â ni | Help

Rhif Cofrestredig y Cwmni: 4197934  Rhif Elusen 1088828

Valid css logo
Valid xhtml logo
Logo buddsoddwyr mewn pobl