Gwasanaethau a Gweithgareddau > Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Codi Pontydd Cadarn

Mae Codi Pontydd Cadarn yn gynllun i gryfhau gweithio mewn partneriaeth rhwng y Sector Gwirfoddol, a’r Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol (GIG) yng Nghymru.  Gweithio mewn Partneriaeth yw’r egwyddor craidd ar gyfer gweithredu polisïau a chynlluniau Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Mae Adroddiad Codi Pontydd Cadarn yn cydnabod y rôl allweddol y gall y GIG chwarae mewn annog, cefnogi a gweithio hefo’r sector a hefyd, ar y llaw arall, cydnabod y cyfraniad pwysig gall y sector ei wneud tuag at yr agenda iechyd a gofal cymdeithasol.

Yn yr un modd, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn cydnabod fod gan awdurdodau lleol, ym maes gofal cymdeithasol, ran i chwarae i helpu’r sector gwirfoddol i allu cyfrannu i’r gwasanaethau cyhoeddus y maent yn eu darparu.

****************************************************

CYFEIRIADUR GWASANAETHAU IECHYD, GOFAL CYMDEITHASOL A LLES MUDIADAU GWIRFODDOL

Datblygwyd y cyfeiriadur i hyrwyddo gwasanaethau a ddarparwyd gan fudiadau gwirfoddol.

Cyhoeddwyd y cyfeiriadur ar CD mewn ffurf Mircosoft® Word i hwyluso’r broses o ddiweddaru gwybodaeth gyswllt.

Bwriad y ddogfen yw rhannu gwybodaeth ac anelir y ddogfen at ddefnydd aelodau staff mudiadau statudol a gwirfoddol. Bwriedir diweddaru’r cyfeiriadur yn gyson a bydd gwybodaeth yn cael ei ddosbarthu i chi drwy Dan Do Môn a safle we Medrwn Môn er mwyn diweddaru’r CD.

Rhif ffôn: 01248 724944 neu e-bost: post@medrwnmon.org

Cliciwch yma am gopi pdf o'r cyfeiriadur.

*****************************************************

Adran Iechyd - Taflen Cadw'n Gynnes Cadw'n Iach yn rhoi cyngor ar gadw'n iach mewn tywydd oer Cliciwch yma i ddarllen y daflen.

*****************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

 

Ffôn 01248 724944  Ffacs 01248 750149 - Gwadiad | Cysylltwch â ni | Help

Rhif Cofrestredig y Cwmni: 4197934  Rhif Elusen 1088828

Valid css logo
Valid xhtml logo
Logo buddsoddwyr mewn pobl
Ebost:
Allweddair:
Gyrrwch y cyfrinair