Partneriaethau & Strategaethau > Partneriaeth Adfywio Economaidd Ynys Môn

Partneriaeth Adfywio Economaidd Ynys Môn

Nod Partneriaeth Adfywio Economaidd Môn (PAEM) yw:

"Creu dyfodol llewyrchus i Ynys Môn drwy Adfywio Economaidd Cynaliadwy".

Bydd PAEM yn cyfrannu at gyflawni'r nod hwn drwy gyfrwng 5 Amcan Strategol:

  • Cydlynu a monitro gweithrediad y Cynllun Datblygu Gwledig (RDP) yn effeithiol;
  • Cydlynu gweithgareddau a fydd yn manteisio'n llawn ar Gronfeydd Cydgyfeiriant yr Undeb Ewropeaidd a chyllid allanol arall er mwyn cryfhau'r economi lleol;
  • Darparu amgylchedd a fydd yn galluogi sefydliadau gwahanol i gyfathrebu a rhannu gwybodaeth yn effeithiol;
  • Trafod ac adnabod gweithgareddau i'w blaenoriaethu mewn ymateb i'r sialensiau economaidd mawr iawn sy'n wynebu Ynys Môn
  • Dwyn sylw at lwyddiannau economaidd a lobio ar y lefelau priodol o blaid mwy o ymyriad sector cyhoeddus er mwyn goresgyn y sialensiau economaidd.

Sefydlwyd Partneriaeth Adfywio Economaidd Môn, a ffurfiwyd ym 1999, ar yr egwyddor o gynrychiolaeth "un o bob pedwar" cyfartal o'r sector cyhoeddus, y sector preifat, ac o'r sectorau cymunedol a gwirfoddol, ac mae'n cynnwys 16 aelod llawn. Mae gan sefydliadau ychwanegol statws 'ymgynghorwyr' oherwydd eu meysydd arbenigol o arbenigedd.

Prif rôl PAEM, a'i un allweddol, yw monitro a gweithredu'r Cynllun Datblygu Gwledig (RDP) ac mae'r RDP yn darparu'r capasiti a'r arian i alluogi'r Bartneriaeth i weithredu.

 

Nodwch os gwelwch yn dda:

Mae copïau o'r agenda, cofnodion a dogfennau perthnasol o'r cyfarfodydd hyn ar gael i'w gweld yn Swyddfeydd Medrwn Môn. Mae Medrwn Môn

ar hyn o bryd mewn trafodaethau gydag asiantaethau perthnasol i gael y ddogfennau hyn ar gael yn electroneg ac ar wefan Medrwn Môn yn y dyfodol.

Cyfarfod o Bwyllgor Partneriaeth Adfywio Economaidd Môn

Cliciwch yma i ddarllen rhaglen cyfarfod 1 Chwefror 2012 a chofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd 1 Tachwedd, 2011.

Cyfarfod o Bwyllgor Partneriaeth Adfywio Economaidd Môn

Cliciwch yma i ddarllen cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd 1 Chwefror 2012.

 

Am fwy o wybodaeth am adfywio cymunedol ac economaidd yng Nghymru, gallwch ymweld â gwefan Llywodraeth Cymru.

 

Gewch fwy o wybodaeth am Cymunedau yn Gyntaf yng Nghymru ar eu wefan.

 

Am fwy o wybodaeth am dan arian yr UE ar gyfer Ynys Môn ewch i wefan y cyngor isod. Yn ogystal, mae'r cyngor yn cyhoeddi cylchlythyrau rheolaidd am arian gan yr UE sy'n effeithio ar Ynys Môn.

Ffôn 01248 724944  Ffacs 01248 750149 - Gwadiad | Cysylltwch â ni | Help

Rhif Cofrestredig y Cwmni: 4197934  Rhif Elusen 1088828

Valid css logo
Valid xhtml logo
Logo buddsoddwyr mewn pobl