Partneriaethau & Strategaethau > Pwyllgor Ymgynghorol y Sector Wirfoddol

Pwyllgor Cyswllt y Sector Wirfoddol

Mae'r Pwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol wedi ei sefydlu ers 2006 i alluogi'r sector gwirfoddol, yr awdurdod lleol a'r bwrdd iechyd i drafod materion o ddiddordeb cyffredin, ac i 'wella ac atgyfnerthu'r berthynas waith rhwng yr holl bartneriaid er mwyn datblygu ansawdd y gwasanaethau ar gyfer trigolion Ynys Môn '.

Mae'r 4 cynrychiolwyr y sector gwirfoddol, ynghyd â chadeirydd Medrwn Môn, yn cael eu hethol am gyfnod o 5 mlynedd: Islwyn Humphreys (Samariaid), Eleri Lloyd Jones (Age Cymru); Aled Roberts (Taran); Cadi Roberts (Merched y Wawr) a Dilys Shaw (Medrwn Môn).

Mae Cytundeb Partneriaeth a Chod Ymarfer Cyllido a Monitro wedi cael eu cytuno. Mae'r ddwy ddogfen yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd.

Mae'r Pwyllgor yn cwrdd 3 gwaith y flwyddyn, a bydd yr achos yn cael eu postio ar y dudalen hon.

 Pwyllgor Cyswllt y Sector Wirfoddol

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Ebrill, 2013

 Nodwch os gwelwch yn dda:

Mae copïau o'r agenda, cofnodion a dogfennau perthnasol o'r cyfarfodydd hyn ar gael i'w gweld yn Swyddfeydd Medrwn Môn. Mae Medrwn Môn ar hyn o bryd mewn trafodaethau gydag asiantaethau perthnasol i gael y ddogfennau hyn ar gael yn electronig ac ar wefan Medrwn Môn yn y dyfodol.

Ffôn 01248 724944  Ffacs 01248 750149 - Gwadiad | Cysylltwch â ni | Help

Rhif Cofrestredig y Cwmni: 4197934  Rhif Elusen 1088828

Valid css logo
Valid xhtml logo
Logo buddsoddwyr mewn pobl