Gwasanaethau a Gweithgareddau > Car Linc Môn > Rôl Gyrwyr Gwirfoddol

Rôl Gyrwyr Gwirfoddol

 • Bydd Medrwn Môn yn cysylltu â chi i weld a ydych ar gael i wneud taith neilltuol.
 • Rhoir rhybudd o 24 awr o leiaf fel rheol os gofynnir ichi yrru.
 • Os nad ydych ar gael, peidiwch â theimlo dan unrhyw bwysau gan nad oes rheidrwydd i dderbyn taith. Gellir mynd at yrrwr arall bob amser os ydych yn dweud ‘Na’.
 • Bydd o gymorth Medrwn Môn os ydych yn gallu dweud wrtho ba ddyddiau yr ydych fwyaf tebygol o fod ar gael.
 • Unwaith yr ydych wedi cytuno i dasg, bydd Medrwn Môn yn rhoi manylion y daith ichi, ynghyd â chòd pwrpas y daith (gweler ‘Teithiau Hanfodol’) a dull talu.
 • Dylech wneud nodyn o’r teithiau a’r codau hyn ar eich ffurflen gofnodi (sydd ar gael o’r Medrwn Môn).
 • Cyn cychwyn allan ar daith, gwnewch nodyn o filltiroedd y car a gwnewch yr un peth wedi ichi ddychwelyd adref. Mae hyn er mwyn ichi hawlio treuliau milltiroedd ddiwedd y mis.
 • Cesglwch y defnyddiwr gwasanaeth a mynd â hwy i’w cyrchfan.
 • Mae’n bwysig iawn gwneud trefniadau pendant gyda’r defnyddiwr gwasanaeth, er mwyn osgoi dryswch ynghylch y daith yn ôl. Os oes unrhyw oedi, y defnyddiwr gwasanaeth ddylai orfod aros ac nid y gyrrwr gwirfoddol. Beth am drefnu i gyfarfod mewn caffi neu ffreutur, fel y gall y defnyddiwr gwasanaeth gael lluniaeth ysgafn tra mae’n aros?
 • Wedi dychwelyd adref, dylech lenwi gweddill eich taflen gofnodi ar gyfer y daith sydd newydd gael ei chwblhau. Mae’n bwysig cadw’r taflenni cofnodi wedi eu diweddaru gan mai hyn yw’n hyn sy’n galluogi i chi hawlio treuliau.
 • Mae teithiau sy’n cynnwys cludo defnyddiwr gwasanaeth i’w cyrchfan, dychwelyd adref ac yna gwneud taith arall i gasglu a dychwelyd yr un defnyddiwr, yn cael eu diffinio fel teithiau ar wahân a dylid eu cofnodi ar ddwy linell o daflenni cofnodi eich gyrrwr.

Top tudalen

Ffôn 01248 724944  Ffacs 01248 750149 - Gwadiad | Cysylltwch â ni | Help

Rhif Cofrestredig y Cwmni: 4197934  Rhif Elusen 1088828

Valid css logo
Valid xhtml logo
Logo buddsoddwyr mewn pobl