Partneriaethau & Strategaethau > Y Bartneriaeth Plant & Phobl Ifanc

Y Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc

Mae pob awdurdod lleol dan ddyletswydd statudol i gyhoeddi Cynllun Plant a Phobl Ifanc (CPaPhI) sy'n nodi strategaeth yr awdurdod ar gyfer cyflawni ei swyddogaethau mewn perthynas â phlant a phobl ifanc.

Mae'r Bartneriaeth yn cynnwys cynrychiolwyr o adrannau amrywiol y cyngor, Bwrdd Iechyd Prifysgol betsi cadwaladr, Cymunedau yn Gyntaf, Heddlu Gogledd Cymru, Mudiad Ysgolion Meithrin, Urdd Gobaith Cymru, Barnardos, NSPCC a Medrwn Môn.

Mae gweithgareddau y Partneriaeth yn cynnwys edrych ar bynciau amrywiol o dan is-grwpiau gwahanol, megis: Rhianta a Gofal Plant; Cartrefi a Chymunedau Iach; Addysg, Hyfforddiant a Dysgu; a Chwarae, Hamdden a Diwylliant.

Cliciwch ar y ddolen isod i weld copi o Cynllun Plant a Phobl Ifanc Ynys Môn 2008-2011.

******************************

Cyfarfod Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc Grŵp Strategol

I ddarllen cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd 1 Chwefror 2012 cliciwch yma.

Nodwch os gwelwch yn dda:

Mae copïau o'r agenda, cofnodion a dogfennau perthnasol o'r cyfarfodydd hyn ar gael i'w gweld yn Swyddfeydd Medrwn Môn. Mae Medrwn Môn ar hyn o bryd mewn trafodaethau gydag asiantaethau perthnasol i gael y ddogfennau hyn ar gael yn electronig ac ar wefan Medrwn Môn yn y dyfodol.

Gwasanaeth Ymyrryd Teuluol Ynys Môn

Fedrwch fynd i'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd sy'n darparu gwybodaeth, cefnogaeth ac arweiniad ar bob agwedd o ofal plant a gwasanaethau plant a phobl Ifanc ar Ynys Môn.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth neu gyngor am faterion yn ymwneud â phlant a phobl ifanc ar Ynys Môn, gallwch ymweld â'u gwefan Ynys Môn Ifanc.

 

Plant yng Nghymru

Am ragor o wybodaeth gallwch ymweld â'r wefan Plant yng Nghymru. Plant yng Nghymru yw'r grwp ymbarél cenedlaethol ar gyfer sefydliad plant yng Nghymru.

Ffôn 01248 724944  Ffacs 01248 750149 - Gwadiad | Cysylltwch â ni | Help

Rhif Cofrestredig y Cwmni: 4197934  Rhif Elusen 1088828

Valid css logo
Valid xhtml logo
Logo buddsoddwyr mewn pobl