Ymgynghori ac Eich Barn

Ymgynghori a'ch Barn

Ar y dudalen hon cynhwysir gwahanol bapurau a dogfennau sydd ar hyn o bryd yn mynd trwy broses ymgynghori gyda chymunedau a sefydliadau er mwyn cael barn a syniadau pobl am y gwasanaethau arfaethedig neu newidiadau a allai effeithio arnynt.

Tarwch olwg drwy'r dogfennau hyn ac ymateb iddynt gydag unrhyw syniadau sydd gennych.

Mae ymgynghori effeithiol a realistig gyda phobl a sefydliadau yn hanfodol er mwyn datblygu a darparu gwelliannau a gwasanaethau o werth bydd yn gallu helpu unigolion a chymunedau.

********************************************************************** 

Digwyddiad Asesiadau Llesiant Rhanddeiliaid Gogledd Cymru

Gwener 17eg Chwefror

10:00 – 15:30

Canolfan Busnes Conwy

Ar ran Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Gogledd Cymru, hoffai Cynnal Cymru - Sustain Wales eich gwahodd i ddigwyddiad ymgynghori i ddarparu adborth gwybodus ar Asesiadau Llesiant drafft lleol Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Gogledd Cymru.

Bydd y gweithdy undydd hwn yn rhoi cyfle i chi archwilio themâu sy’n dod i’r amlwg o’r Asesiadau Llesiant gyda staff yr awdurdod lleol. Bydd y digwyddiad yn helpu i sicrhau bod ystod eang o weithgareddau sy’n cyfrannu at lesiant amgylcheddol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol yn cael eu hadlewyrchu yn yr Asesiadau Llesiant ac yn egluro’r meysydd sydd angen mynd i’r afael â hwynt.

Os gwelwch yn dda cofrestrwch drwy gyfrwng Ticketsource yma os hoffech fynychu’r digwyddiad.

*************************************************

Dweud eich dweud am y modd y mae tai cymdeithasol yn cael eu gosod yn  Ynys Môn

Mae'r Cyngor Sir eisiau cefnogaeth y cyhoedd wrth iddo gynnig gwelliannau i’w restr aros am dai. 

Ar ddydd Llun, 14 Rhagfyr bydd y Cyngor yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus. Gofynnir i drigolion Ynys Môn am eu barn ynghylch pwy ddylai gael y cynnig o gartref gan y Cyngor neu’r cymdeithasau tai sy’n gweithredu ar yr ynys.

Mae’r Cyngor yn ystyried cyflwyno system ‘bandiau’ newydd er mwyn rhoi mwy o flaenoriaeth i’r sawl sydd wedi bod ar y rhestr aros am dai cymdeithasol am y cyfnod hwyaf ac er mwyn sicrhau bod y broses yn haws i’w deall.

Yn ogystal, mae’n ystyried newid y rheolau fel mai dim ond pobl sydd wedi byw neu wedi bod yn gweithio ar yr ynys am bum mlynedd fydd, fel arfer, yn cael cynnig tai cymdeithasol.

Bydd trigolion yn cael dau opsiwn i ddewis ohonynt fel rhan o’r broses ymgynghori.

Byddai Opsiwn 1 yn golygu cadw’r system bwyntiau sy’n cael ei defnyddio ar hyn o bryd.

Byddai Opsiwn 2 yn defnyddio 'bandiau' ac yn rhoi blaenoriaeth i bobl leol sydd angen tai fforddiadwy.

Esboniodd Shan Lloyd Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Tai "Yn anffodus mae nifer y bobl sydd angen tai fforddiadwy’n llawer uwch na nifer y tai sydd ar gael. Felly, mae'n bwysig iawn fod gennym y system decaf bosib ar gyfer penderfynu i bwy y dylid cynnig tenantiaethau tai  cymdeithasol. "

Ychwanegodd y Cynghorydd Aled Morris Jones "Bydd clywed beth sydd gan drigolion i’w ddweud yn gymorth i ni benderfynu pa newidiadau y mae angen eu gwneud i’n polisi gosod tai. P'un a ydych angen tŷ rhent neu’n denant tŷ cymdeithasol eisoes, byddwn yn eich annog i ddweud eich dweud".

Gall aelodau o'r cyhoedd gymryd rhan trwy gwblhau holiadur, sydd ar gael ar-lein yn www.ynysmon.gov.uk/gosodtai.

Mae crynodeb o'r cynllun gosod tai arfaethedig a'r polisi gosod tai arfaethedig ar gael ar wefan y Cyngor hefyd. Gellir cael copïau papur drwy ffonio’r  Adain Gwasanaethau Cwsmer yn yr Adran Dai ar 01248 752200.

Bydd cyfle hefyd i'r trigolion drafod y newidiadau arfaethedig mewn dau Ddiwrnod o Hwyl i'r Teulu ym mis Ionawr:

Dydd Sadwrn 16 Ionawr

Canolfan Hamdden Caergybi, 11am – 3pm

Dydd Sadwrn 23 Ionawr

Canolfan Plas Arthur, Llangefni, 11am-3pm

Bydd yr ymgynghoriad chwe wythnos yn dod i ben ddydd Sul 6 Mawrth, 2016.  Bydd y canlyniadau’n cael eu cyhoeddi a'u hystyried gan Bwyllgor Gwaith y Cyngor yn y gwanwyn. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau am y llythyr hwn neu ei gynnwys, cysylltwch os gwelwch yn dda â Gwasanaethau Cwsmer yr Adran Tai:

·         Ffôn: 01248 752200

·         Ebost: tai@ynysmon.gov.uk

 

Gwefannau eraill sydd ag ymgynghoriadau allweddol

Mae gan Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) dudalen ymgynghori hefyd y gallech edrych ar.

 

Ffôn 01248 724944  Ffacs 01248 750149 - Gwadiad | Cysylltwch â ni | Help

Rhif Cofrestredig y Cwmni: 4197934  Rhif Elusen 1088828

Valid css logo
Valid xhtml logo
Logo buddsoddwyr mewn pobl